Voortgang wet- en regelgeving

In 2016 is de Omgevingswet aangenomen en gepubliceerd. De vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) werden in augustus 2018 gepubliceerd. De planning is dat de Omgevingswet op 1 januari 2022 inwerking treedt.

Op deze pagina vindt u informatie over de voortgang van het nieuwe omgevingsstelsel. Voor meer informatie over de inhoud van de verschillende wet- en regelgevingsproducten en hun onderlinge samenhang zie Wet- en regelgeving.

Omgevingswet

Wanneer

Stap

Toelichting

april 2016

Publicatie

De Omgevingswet  is op 26 april 2016 gepubliceerd in het Staatsblad.

juli 2015 – maart 2016

Behandeling Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 22 maart 2016 ingestemd met de Omgevingswet.

Voor meer informatie over de behandeling in de Eerste Kamer zie het dossier Omgevingswet op de website van de Eerste Kamer.

juni 2014 – juli 2015

Behandeling Tweede Kamer

Het wetsvoorstel is samen met de Memorie van Toelichting en het advies van de Raad van State op 17 juni 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet.

juli 2013 – januari 2014

Advies Raad van State

Op 13 januari 2014 heeft de Raad van State zijn advies uitgebracht over de Omgevingswet.

2012 – 2013

Consultatie

Tussen 13 maart en 11 april 2012 heeft een internetconsultatie over de kabinetsnotitie Stelselwijziging Omgevingsrecht plaatsgevonden. In deze notitie zijn de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel beschreven.

In de periode 28 februari tot en met 3 mei 2013 heeft formele toetsing en consultatie op het wetsvoorstel plaatsgevonden.

Voor meer informatie over de consultatie zie Hoofdstuk 11 van de Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet.

vanaf 2011

Ontwerp

Op 23 maart 2011 stuurde Minister Schultz een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van de herziening van het omgevingsrecht.

AMvB's

Wanneer

Stap

Toelichting

augustus 2018 Publicatie De AMvB's zijn op 31 augustus 2018 gepubliceerd in het

Staatsblad. Zie:

juni - december 2017

Advies Raad van State

Op 22 december 2017 heeft de Raad van State zijn advies uitgebracht over de AMvB’s en de Invoeringswet.

juli 2016 – juni 2017

Voorhang Eerste Kamer

Om zich nader te informeren over de AMvB’s heeft de Eerste Kamer op 6 maart 2017 een bijeenkomst gehouden met een aantal deskundigen (verslag).

De Eerste Kamerleden hebben tezamen ruim 150 schriftelijke vragen gesteld over de ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet. Op 17 maart 2017 heeft minister Schultz de vragen beantwoord (verslag).

Op 18 april heeft de Eerste Kamer nog ongeveer 75 aanvullende schriftelijke vragen gesteld. Op 10 mei 2017 heeft minister Schultz de vragen beantwoord (brief).

Het plenaire debat van de Eerste Kamer over de AMvB’s vond plaats op 30 mei 2017 (samenvatting en woordelijk verslag). Op 6 juni 2017 werd het debat kort heropend in derde termijn (samenvatting en woordelijk verslag). Op 13 juni heeft de Eerste Kamer gestemd over de moties (samenvatting en woordelijk verslag).

juli – december 2016

Voorhang Tweede Kamer

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het ministerie van IenM op 29 september 2016 een technische briefing verzorgd. Deze had tot doel om de Kamerleden te informeren en voor te bereiden op de schriftelijke en mondelinge behandeling van de AMvB's.

Op 10 oktober 2016 heeft de Tweede Kamer een hoorzitting over de AMvB's georganiseerd. Genodigden waren vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, de wetenschap en bestuurlijke koepels. Zij schreven ieder een position paper en gaven mondeling hun visie op de AMvB's.

In oktober hebben de Tweede Kamerleden schriftelijke vragen gesteld. Voor de antwoorden, zie:

Op 19 december 2016 heeft de Tweede Kamer notaoverleg gevoerd met de ministers Schultz en Blok over de vier AMvB’s en de brief over de Invoeringswet voor de Omgevingswet (zie onder Invoeringswet). Op 22 december 2016 vonden de stemmingen plaats. De Kamerleden hebben 31 moties ingediend, waarvan er 19 zijn aangenomen.

juli – september 2016

Consultatie

De internetconsultatie vond plaats van 1 juli tot 16 september 2016. Voor de consultatieversies van de AMvB’s en de openbare reacties zie:

Ongeveer 250 personen en organisaties hebben gereageerd op de vier ontwerpbesluiten. Het Kabinet heeft in een  Kamerbrief aangegeven hoe het met de reacties wil omgaan.

Met het bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties zijn begin 2017 bijeenkomsten georganiseerd om hen te informeren over de verwerking van de consultatiereacties.

tot juli 2016

Ontwerp

Omgevingsregeling

Wanneer Stap Toelichting
november 2019 Publicatie De Omgevingsregeling is op 22 november 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.
februari - maart 2019

Consultatie

De internetconsultatie voor de Omgevingsregeling vindt plaats van 1 februari tot en met 8 maart 2019.

juli 2016 - februari 2019 Ontwerp

Invoeringswet

Wanneer

Stap

Toelichting

maart 2019 - heden

Behandeling Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 27 en 28 januari 2020 over de Invoeringswet gedebatteerd.
Voor meer informatie over de behandeling in de Eerste Kamer zie het dossier Omgevingswet op de website van de Eerste Kamer.

juli 2018 - maart 2019

Behandeling Tweede Kamer

Op 3 juli 2018 is het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet aangeboden aan de Tweede Kamer, tezamen met de memorie van toelichting alsmede het advies van de Raad van State en het nader rapport. Op 9 maart heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet.

juni –  december 2017

Advies Raad van State

Op 22 december 2017 heeft de Raad van State zijn advies uitgebracht over de AMvB’s en de Invoeringswet.

januari – februari 2017

Consultatie

De internetconsultatie van de Invoeringswet vond begin 2017 plaats. In totaal zijn van ruim 90 personen en organisaties reacties ontvangen.

mei – december 2016

Ontwerp

In de brief van 19 mei 2016 aan de Tweede Kamer, met afschrift aan de Eerste Kamer, worden de contouren van de Invoeringswet geschetst.

Naar aanleiding van deze brief heeft de Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld. Voor de antwoorden zie hier. Daarnaast heeft de Tweede Kamer de brief over de Invoeringswet besproken tijdens het notaoverleg van 19 december 2016, tegelijk met de AMvB’s.

Ook de Eerste Kamer heeft vragen gesteld over deze brief. Voor de antwoorden zie hier.

Invoeringsbesluit

Wanneer

Stap

Toelichting

volgt

Advies Raad van State

mei 2019 - heden

Voorhang Tweede en Eerste Kamer

Minister Ollongren heeft het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet op 29 mei 2019 aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Zie nieuwbericht 29-5-2019.

oktober 2018 - mei 2019

Consultatie

De internetconsultatie voor het Invoeringsbesluit vond plaats van 29 oktober tot en met 21 december 2018.

juli 2017 - oktober 2018

Ontwerp

Aanvullingswet bodem

Wanneer

Stap

Toelichting

januari 2019 - heden

Behandeling Eerste Kamer

Voor meer informatie over de behandeling in de Eerste Kamer zie het dossier Omgevingswet op de website van de Eerste Kamer.

januari - december 2018

Behandeling Tweede Kamer

Het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet bodem is op 23 januari 2018 naar de Tweede Kamer gezonden, tezamen met de Memorie van Toelichting en het advies van de Raad van State en het nader rapport.Op 18 december 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel.

december 2016 – mei 2017

Advies Raad van State

Het advies van de Raad van State over de Aanvullingswet bodem is in mei 2017 ontvangen.

maart – mei 2016

Consultatie

De internetconsultatie voor de Aanvullingswet bodem vond plaats van 22 maart tot 17 mei 2016. Zie voor de consultatieversies en de openbare reacties:

Voor de Aanvullingswet bodem zijn ongeveer 60 reacties ontvangen. De reacties die leiden tot verbetering van de voorstellen, zijn verwerkt in de Raad van State-versie van de wet of worden betrokken bij de verdere uitwerking van het aanvullingsbesluit.

2014 - 2015

Ontwerp

Op 7 oktober 2015 heeft staatssecretaris Mansveld een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over (onder meer) de Aanvullingswet bodem.

Aanvullingswet geluid

Wanneer

Stap

Toelichting

juli 2019 - heden

Behandeling Eerste Kamer

Voor meer informatie over de behandeling in de Eerste Kamer zie het dossier Omgevingswet op de website van de Eerste Kamer.

januari - juli 2019

Behandeling Tweede Kamer

Het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet geluid is op 5 oktober 2018 naar de Tweede Kamer gezonden, tezamen met de Memorie van Toelichting en het advies van de Raad van State en het nader rapport. Op 2 juli 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel.

december 2016 – mei 2017

Advies Raad van State

Het advies van de Raad van State over de Aanvullingswet geluid is in mei 2017 ontvangen.

maart – mei 2016

Consultatie

De internetconsultatie voor de Aanvullingswet geluid vond plaats van 22 maart tot 17 mei 2016. Zie voor de consultatieversies en de openbare reacties:

Voor de Aanvullingswet geluid zijn zo’n 40 reacties ontvangen. De reacties die leiden tot verbetering van de voorstellen, zijn verwerkt in de Raad van State-versie van de wet of worden betrokken bij de verdere uitwerking van het aanvullingsbesluit.

2014 - 2015

Ontwerp

Op 7 oktober 2015 heeft staatssecretaris Mansveld een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over (onder meer) de Aanvullingswet geluid.

Aanvullingswet grondeigendom

Wanneer

Stap

Toelichting

volgt

Behandeling Eerste Kamer

Voor meer informatie over de behandeling in de Eerste Kamer zie het dossier Omgevingswet op de website van de Eerste Kamer.

februari - oktober 2019

Behandeling Tweede Kamer

Het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom is op 1 februari 2019 naar de Tweede Kamer gezonden, tezamen met de Memorie van toelichting, alsmede het Advies van de Raad van State en het Nader rapport. Op 17 oktober 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel.

maart - augustus 2018

Advies Raad van State

Op 3 augustus 2018 heeft de Raad van State advies uitgebracht over de Aanvullingswet grondeigendom.

juli – september 2016

Consultatie

De internetconsultatie van de Aanvullingswet grondeigendom vond plaats van 1 juli tot 16 september 2016. Er zijn ongeveer 50 reacties ontvangen.

Op 20 januari 2017 heeft Minister Schultz een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over het onderwerp onteigening in de Aanvullingswet grondeigendom.

juli 2014 – 
juli 2016

Ontwerp

Op 25 november 2015 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over het grondbeleid.

Aanvullingswet natuur

Wanneer

Stap

Toelichting

volgt

Behandeling Eerste Kamer

Voor meer informatie over de behandeling in de Eerste Kamer zie het dossier Omgevingswet op de website van de Eerste Kamer.

juli 2018

Behandeling Tweede Kamer

Op 3 juli 2018 is het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet aangeboden aan de Tweede Kamer, tezamen met de memorie van toelichting (incl. bijlagen 1, 2 en 3) alsmede het advies van de Raad van State en het nader rapport. Op 4 juli 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel.

juni 2017  – maart 2018

Advies Raad van State

Op 8 maart 2018 heeft de Raad van State zijn advies uitgebracht over de Aanvullingswet natuur.

juli – september 2016

Consultatie

De internetconsultatie van de Aanvullingswet natuur vond plaats van 21 november 2016 tot 21 januari 2017. Er zijn ongeveer 30 reacties ontvangen.

juli 2014 – juli 2016

Ontwerp

Op 1 oktober 2014 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet.