Voortgang wet- en regelgeving

In 2016 is de Omgevingswet aangenomen en gepubliceerd. Nu wordt gewerkt aan de algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s), de ministeriële regeling, de Invoeringswet en onderliggende regelgeving en de aanvullingswetten en onderliggende regelgeving. De planning is dat de Omgevingswet in 2021 in werking treedt.

Op deze pagina vindt u informatie over de voortgang van het nieuwe omgevingsstelsel. Voor meer informatie over de inhoud van de verschillende wet- en regelgevingsproducten en hun onderlinge samenhang zie Wet- en regelgeving.

Deze webpagina is voor het laatst bijgewerkt op 27 december 2017.

Omgevingswet

Wanneer

Stap

Toelichting

april 2016

Publicatie

De Omgevingswet  is op 26 april 2016 gepubliceerd in het Staatsblad.

juli 2015 – maart 2016

Behandeling Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 22 maart 2016 ingestemd met de Omgevingswet.

Voor meer informatie over de behandeling in de Eerste Kamer zie het dossier Omgevingswet op de website van de Eerste Kamer.

juni 2014 – juli 2015

Behandeling Tweede Kamer

Het wetsvoorstel is samen met de Memorie van Toelichting en het advies van de Raad van State op 17 juni 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet.

Voor meer Kamerstukken over de ontwikkeling van de Omgevingswet, zie Stelsel in ontwikkeling op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

juli 2013 – januari 2014

Advies Raad van State

Op 13 januari 2014 heeft de Raad van State zijn advies uitgebracht over de Omgevingswet.

2012 – 2013

Consultatie

Tussen 13 maart en 11 april 2012 heeft een internetconsultatie over de kabinetsnotitie Stelselwijziging Omgevingsrecht plaatsgevonden. In deze notitie zijn de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel beschreven.

In de periode 28 februari tot en met 3 mei 2013 heeft formele toetsing en consultatie op het wetsvoorstel plaatsgevonden.

Voor meer informatie over de consultatie zie Hoofdstuk 11 van de Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet.

vanaf 2011

Ontwerp

Op 23 maart 2011 stuurde Minister Schultz een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van de herziening van het omgevingsrecht.

AMvB's

Wanneer

Stap

Toelichting

volgt Publicatie De AMvB’s zullen na verwerking van het advies van de Raad van State worden vastgesteld en in het Staatsblad worden gepubliceerd.

juni - december 2017

Advies Raad van State

Op 22 december 2017 heeft de Raad van State zijn advies uitgebracht over de AMvB’s en de Invoeringswet.

juli 2016 – juni 2017

Voorhang Eerste Kamer

Om zich nader te informeren over de AMvB’s heeft de Eerste Kamer op 6 maart 2017 een bijeenkomst gehouden met een aantal deskundigen (verslag).

De Eerste Kamerleden hebben tezamen ruim 150 schriftelijke vragen gesteld over de ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet. Op 17 maart 2017 heeft minister Schultz de vragen beantwoord (verslag).

Op 18 april heeft de Eerste Kamer nog ongeveer 75 aanvullende schriftelijke vragen gesteld. Op 10 mei 2017 heeft minister Schultz de vragen beantwoord (brief).

Het plenaire debat van de Eerste Kamer over de AMvB’s vond plaats op 30 mei 2017 (samenvatting en woordelijk verslag). Op 6 juni 2017 werd het debat kort heropend in derde termijn (samenvatting en woordelijk verslag). Op 13 juni heeft de Eerste Kamer gestemd over de moties (samenvatting en woordelijk verslag).

juli – december 2016

Voorhang Tweede Kamer

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het ministerie van IenM op 29 september 2016 een technische briefing verzorgd. Deze had tot doel om de Kamerleden te informeren en voor te bereiden op de schriftelijke en mondelinge behandeling van de AMvB's.

Op 10 oktober 2016 heeft de Tweede Kamer een hoorzitting over de AMvB's georganiseerd. Genodigden waren vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, de wetenschap en bestuurlijke koepels. Zij schreven ieder een position paper en gaven mondeling hun visie op de AMvB's.

In oktober hebben de Tweede Kamerleden schriftelijke vragen gesteld. Voor de antwoorden, zie:

Op 19 december 2016 heeft de Tweede Kamer notaoverleg gevoerd met de ministers Schultz en Blok over de vier AMvB’s en de brief over de Invoeringswet voor de Omgevingswet (zie onder Invoeringswet). Op 22 december 2016 vonden de stemmingen plaats. De Kamerleden hebben 31 moties ingediend, waarvan er 19 zijn aangenomen.

juli – september 2016

Consultatie

De internetconsultatie vond plaats van 1 juli tot 16 september 2016. Voor de consultatieversies van de AMvB’s en de openbare reacties zie:

Ongeveer 250 personen en organisaties hebben gereageerd op de vier ontwerpbesluiten. Het Kabinet heeft in een  Kamerbrief aangegeven hoe het met de reacties wil omgaan.

Met het bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties zijn begin 2017 bijeenkomsten georganiseerd om hen te informeren over de verwerking van de consultatiereacties.

tot juli 2016

Ontwerp

Omgevingsregeling

Wanneer Stap Toelichting
volgt

Consultatie

 
1 juli 2016 - heden Ontwerp  

Invoeringswet

Wanneer

Stap

Toelichting

volgt

Behandeling Eerste Kamer

volgt

Behandeling Tweede Kamer

De komende periode wordt het advies van de Raad van State verwerkt door de regering. Daarna zal de Invoeringswet worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

juni –  december 2017

Advies Raad van State

Op 22 december 2017 heeft de Raad van State zijn advies uitgebracht over de AMvB’s en de Invoeringswet.

januari – februari 2017

Consultatie

De internetconsultatie van de Invoeringswet vond begin 2017 plaats. In totaal zijn van ruim 90 personen en organisaties reacties ontvangen.

mei – december 2016

Ontwerp

In de brief van 19 mei 2016 aan de Tweede Kamer, met afschrift aan de Eerste Kamer, worden de contouren van de Invoeringswet geschetst.

Naar aanleiding van deze brief heeft de Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld. Voor de antwoorden zie hier. Daarnaast heeft de Tweede Kamer de brief over de Invoeringswet besproken tijdens het notaoverleg van 19 december 2016, tegelijk met de AMvB’s.

Ook de Eerste Kamer heeft vragen gesteld over deze brief. Voor de antwoorden zie hier.

Invoeringsbesluit

Wanneer

Stap

Toelichting

volgt

Advies Raad van State

 

volgt

Voorhang Tweede en Eerste Kamer

 

volgt

Consultatie

 

1 juli 2017 - heden

Ontwerp

 

Aanvullingswet bodem en Aanvullingswet geluid

Wanneer

Stap

Toelichting

volgt

Behandeling Eerste Kamer

 

volgt

Behandeling Tweede Kamer

Op dit moment wordt het advies van de Raad van State verwerkt.

Inmiddels is ook gestart met de aanvullingsbesluiten bodem en geluid. De bedoeling is dat najaar 2017 de toetsing en consultatie van het Aanvullingsbesluit geluid plaatsvindt en voorjaar 2018 de toetsing en consultatie van het Aanvullingsbesluit Bodem.

december 2016 – mei 2017

Advies Raad van State

Het advies van de Raad van State over de Aanvullingswetten bodem en geluid is in mei 2017 ontvangen.

maart – mei 2016

Consultatie

De internetconsultatie voor de Aanvullingswetten bodem en geluid vond plaats van 22 maart tot 17 mei 2016. Zie voor de consultatieversies en de openbare reacties:

Voor de Aanvullingswet bodem zijn ongeveer 60 reacties ontvangen. Voor de Aanvullingswet geluid zijn zo’n 40 reacties ontvangen. De reacties die leiden tot verbetering van de voorstellen, zijn verwerkt in de Raad van State-versie van de wet of worden betrokken bij de verdere uitwerking van de aanvullingsbesluiten.

2014/2015

Ontwerp

Op 7 oktober 2015 heeft staatssecretaris Mansveld een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over (onder meer) de Aanvullingswetten geluid en bodem.

Aanvullingswet grondeigendom

Wanneer

Stap

Toelichting

volgt

Behandeling Eerste Kamer

 

volgt

Behandeling Tweede Kamer

 

volgt

Advies Raad van State

Op dit moment worden de consultatiereacties op het wetsvoorstel verwerkt. Op 20 januari 2017 heeft Minister Schultz een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over het onderwerp onteigening in de Aanvullingswet grondeigendom.

juli – september 2016

Consultatie

De internetconsultatie van de Aanvullingswet grondeigendom vond plaats van 1 juli tot 16 september 2016. Er zijn ongeveer 50 reacties ontvangen.

juli 2014 – 
juli 2016

Ontwerp

Op 25 november 2015 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over het grondbeleid.

Aanvullingswet natuur

Wanneer

Stap

Toelichting

volgt

Behandeling Eerste Kamer

 

volgt

Behandeling Tweede Kamer

 

juni 2017  – heden

Advies Raad van State

De Aanvullingswet natuur is aangeboden aan de Raad van State. De reacties op de consultatie zijn hierin verwerkt.

Met het opstellen van het Aanvullingsbesluit natuur is in juni 2017 gestart.

juli – september 2016

Consultatie

De internetconsultatie van de Aanvullingswet natuur vond plaats van 21 november 2016 tot 21 januari 2017. Er zijn ongeveer 30 reacties ontvangen.

juli 2014 – juli 2016

Ontwerp

Op 1 oktober 2014 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet.