FAQ's Omgevingsregeling

Wanneer wordt de Omgevingsregeling aangepast op het systeem van Bijna Energieneutraal Bouwen (BENG)?

kort antwoord

In de Omgevingsregeling wordt in hoofdstuk 5 bij de energiezuinigheid van gebouwen nog uitgegaan van het van toepassing zijn van NEN 7120, de bij de energieprestatiecoëfficient (EPC) behorende norm, met bijbehorende correctiefactoren (artikel 5.46). Vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 wordt de EPC vervangen door het systeem van Bijna Energieneutraal Bouwen (BENG), met NTA 8800 in plaats van NEN 7120.

lang antwoord

De consultatieversie van de Omgevingsregeling gaat bij het onderwerp energiezuinigheid (artikel 5.46) uit van NEN 7120. Dit is de norm die bij de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) hoort, met bijbehorende correctiefactoren. Ook het Besluit bouwwerken leefomgeving (Stb.2018, 291) maakt op dit moment gebruik van deze norm.

Op 30 mei 2018 verscheen de (tweede) herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen (herziene EPBD, richtlijn 2018/844). Ter implementatie van deze richtlijn wordt gewerkt aan de verdere invoering van het Bijna Energie Neutraal bouwen (BENG). Dit BENG-systeem komt in de plaats van de huidige energieprestatiecoëfficiënt uit het Bouwbesluit 2012 (artikel 5.2). Voor het BENG-systeem is ook een nieuwe norm ontwikkeld, de NTA 8800. Deze norm zal de plaats innemen van NEN 7120.

Op dit moment zijn in artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012 al BENG-eisen gesteld. Voor nieuwbouw van overheidsgebouwen zijn deze eisen uitgewerkt in de Regeling Bouwbesluit 2012 en met ingang van 1 januari 2019 in werking getreden. Voor de overige categorieën gebouwen worden de eisen momenteel uitgewerkt. De wijziging van het Bouwbesluit 2012 waarbij BENG ook voor niet-overheidsgebouwen gaat gelden, treedt in 2020 in werking.

De regelgeving onder de Omgevingswet wordt vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 aangepast op bovengenoemde ontwikkelingen. Dit geldt voor het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en voor de Omgevingsregeling. Op dit moment worden daar al de nodige voorbereidingen voor getroffen.

Omdat er hier sprake is van een ingewikkelde regelgevingsopgave en omdat de benodigde wijzigingen nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd, is er voor gekozen om in de huidige versies van zowel de Omgevingsregeling als het Bbl uit te gaan van het op dit moment nog geldende systeem van de energieprestatiecoëfficiënt.

stand van zaken per 22 januari 2019