Omgevingsregeling

De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. Hier staan de regels voor het gebruik van de wet en de AMvB’s in de praktijk. De Omgevingsregeling is gericht op alle partijen die actief zijn in de fysieke leefomgeving: burgers, bedrijven en overheden.

De Omgevingsregeling bundelt en harmoniseert de regels uit een groot aantal bestaande ministeriële regelingen en bouwt voort op de systematiek van de Omgevingswet en de basisbesluiten. Hiermee draagt de regeling veel bij aan de inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het omgevingsrecht. Daarnaast draagt de regeling bij aan een samenhangende benadering van de leefomgeving en aan snellere en betere besluitvorming.

Thema's

De Omgevingsregeling kent zes thema’s. Ze zijn gericht op initiatiefnemers (veelal burgers of bedrijven) of op bestuursorganen (overheden) of op beide.

1. Grenzen van locaties

De Omgevingsregeling bevat de aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties die genoemd worden in de Omgevingswet en de AMvB’s. Voorbeelden van locaties zijn reserveringsgebieden voor toekomstige uitbreiding van snelwegen, grote rivieren, het kustfundament, hoogspanningsverbindingen, werelderfgoederen en militaire objecten.

2. Regels voor activiteiten

Door het Rijk gereguleerde activiteiten

De Omgevingsregeling bevat een praktische uitwerking van een aantal regels voor activiteiten uit het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Voorbeelden zijn rekenmethoden voor het bepalen van emissies van dierenverblijven en regels over de duurzaamheid van nieuwe bouwwerken. Deze regels zijn bedoeld voor initiatiefnemers.

Decentraal gereguleerde activiteiten

Naast de regels voor activiteiten die door het Rijk worden gereguleerd, kent de Omgevingsregeling ook meet- en rekenmethoden voor activiteiten die decentraal worden gereguleerd, bijvoorbeeld via het omgevingsplan. Ook deze regels zijn bedoeld voor initiatiefnemers. Bijvoorbeeld een horecaondernemer kan hier zien hoe hij moet berekenen of zijn activiteit voldoet aan de geluidsnorm in het omgevingsplan.

3. Gegevensverstrekking

De Omgevingsregeling schrijft voor welke informatie een initiatiefnemer moet aanleveren bij zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dit zijn de zogeheten aanvraagvereisten. Voorbeelden zijn het aangeven van de locatie waar de activiteit plaatsvindt, de hoeveelheid te lozen koelwater van een stookinstallatie en een beschrijving van het soort gas in een opslagtank.

Aanvraagvereiste participatie

Om initiatiefnemers te stimuleren om aan participatie te doen, is ook een aanvraagvereiste participatie opgenomen. Dit vereiste houdt in dat de initiatiefnemer aangeeft of en zo ja op welke manier hij de omgeving heeft betrokken bij de voorbereiding van zijn initiatief en wat het resultaat daarvan is. Het bevoegd gezag betrekt deze informatie, samen met andere informatie, bij de beoordeling van de vergunningaanvraag.

4. Meet- en rekenmethoden voor besluiten

Bestuursorganen moeten hun besluiten over omgevingsplannen, vergunningaanvragen en projectbesluiten motiveren, vaak ook kwantitatief. Als een gemeente die in een aandachtsgebied voor luchtkwaliteit ligt bijvoorbeeld een nieuwe weg wil opnemen in het omgevingsplan, moet zij aantonen dat de luchtkwaliteit binnen de normen blijft. De Omgevingsregeling bevat de meet- en rekenmethoden die bestuursorganen daarbij moeten gebruiken.

5. Monitoring en informatieverplichtingen

De Omgevingsregeling bevat meet- en rekenmethoden voor bestuursorganen voor de monitoring van de leefomgeving. Voorbeelden zijn de monitoring van luchtkwaliteit, de toestand van het water en het zwemwater en geluidbelastingskaarten.

6. Financiële bepalingen

De Omgevingsregeling bevat regels voor de berekening van plankosten door bestuursorganen. Dit zijn de kosten voor investeringen in publieke voorzieningen bij een gebiedsontwikkeling. Een gemeente kan deze kosten verhalen op initiatiefnemers.

Ook bevat de Omgevingsregeling bepalingen over leges van het Rijk. De regeling bepaalt dat leges worden geheven als een minister het bevoegd gezag is voor een omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift, bijvoorbeeld bij bepaalde milieubelastende activiteiten of wateractiviteiten.

Meet- en rekenmethoden

Veel van de regels in de Omgevingsregeling gaan over meten en rekenen. Ze zijn steeds opgenomen bij het thema waar ze bij horen: regels voor activiteiten (2), meet- en rekenmethoden voor besluiten (4) en monitoring en informatieverplichtingen (5).

Invoeringsregeling en aanvullingsregelingen

De Omgevingsregeling bevat nu al het grootste deel van de regels. Later wordt de Omgevingsregeling via de Invoeringsregeling nog met een beperkt aantal onderwerpen aangevuld. De Omgevingsregeling wordt ook via de ministeriële regelingen van de aanvullingswetten voor bodem, geluid, natuur en grondeigendom aangevuld.