Aanvullingsbesluit natuur in consultatie

Van 29 januari tot en met 26 februari 2019 is het Aanvullingsbesluit natuur in consultatie. Iedereen die dat wil kan in deze periode reageren op het concept van het besluit, dat een uitwerking is van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet.

ga direct naar de consultatie

Minister Carola Schouten van LNV is inhoudelijk verantwoordelijk voor de Aanvullingswet natuur en dit besluit. Op 1 januari 2021 gaan beide op in de Omgevingswet, net als de aanvullingswetten voor geluid, bodem en grondeigendom.

Met dit aanvullingsbesluit wordt natuur opgenomen in het integrale stelsel van de Omgevingswet. Natuur krijgt daarmee een duidelijker positie in de besluiten over de fysieke leefomgeving.

Aanvullingen op drie AMvB’s

De inhoudelijke regels voor de bescherming van de natuur worden via het Aanvullingsbesluit natuur toegevoegd aan drie algemene maatregelen van bestuur van de Omgevingswet: het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit activiteiten leefomgeving. De inhoud wordt daarbij aangepast aan het systeem en de taal van de Omgevingswet. Beleidsneutraal. Inhoudelijk blijven het normenstelsel, de instrumenten en de bevoegdheidsverdeling tussen provincies en het Rijk uit de bestaande Wet natuurbescherming ongewijzigd.

De regels betreffen bijvoorbeeld de specifieke zorgplicht voor natuur en maatregelen die provincies en soms het Rijk kunnen en moeten nemen ter bescherming van natuur. Er zijn ook regels over de jacht, invasieve exoten, handel in bedreigde diersoorten en houtopstanden. De vergunningplichtige activiteiten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden of beschermde dier- en plantensoorten wordt eveneens overgenomen in de Omgevingswet. En de beoordelingskaders voor verlening van die vergunning. Tot slot gaat de programmatische aanpak stikstof (PAS) via het Aanvullingsbesluit natuur over in de AMvB’s van de Omgevingswet.