Hoe kan de bruidsschat het best vorm krijgen?

Hoe kan het ministerie van BZK de bruidsschat zo vormgeven, dat de gebruikers er zo goed mogelijk mee kunnen werken? Dat was de centrale vraag tijdens de expertsessie bruidsschat op 30 november. In de Jaarbeurs in Utrecht kwamen deskundigen van bevoegde gezagen en uitvoeringsorganisaties bij elkaar om het gesprek aan te gaan.

De bruidsschat, wat is dat?

Een gesprek over de bruidsschat begint natuurlijk bij de vraag wat de bruidsschat nu eigenlijk is. Fenna Gutter, projectleider Invoeringsbesluit Omgevingswet bij het ministerie van BZK, legde uit dat de bruidsschat een set regels is over gedecentraliseerde onderwerpen die wordt toegevoegd aan het omgevingsplan of de waterschapsverordening. Dus regels over onderwerpen die het Rijk nu nog regelt maar in het nieuwe stelsel niet meer. Voor deze onderwerpen moeten gemeenten en waterschappen straks zelf een afweging maken. Verwacht wordt dat de meeste gemeenten bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen volledig omgevingsplan hebben. Daarom maakt het Rijk een bruidsschat om ervoor te zorgen dat in de tussenliggende periode een goede overgang is geregeld.

De bruidsschat is een set regels over gedecentraliseerde onderwerpen die wordt toegevoegd aan het omgevingsplan of de waterschapsverordening

De diepte in

Simon Handgraaf, jurist omgevingsrecht bij het ministerie van BZK, nam de deelnemers mee de diepte in. Hij legde uit hoe de bruidsschat en overgangsfase zullen werken, welke inzichten de inventarisatie van de regels in de bruidsschat heeft opgeleverd en op welke onderwerpen keuzes mogelijk zijn. Die keuzes gaan over het toepassingsbereik/begrenzing, zorgplichten, maatwerk, meldingen en informatieplichten en over digitalisering.’

Varianten van de bruidsschat

Hiermee gaf Handgraaf een opmaat voor discussie in kleinere groepjes. Deelnemers gingen aan de hand van concrete voorbeeldsituaties met elkaar in gesprek over drie varianten van de bruidsschat. Grofweg betrof het variant A waarbij de bruidsschat dicht tegen het huidige recht aanligt, variant C waarbij de bruidsschat dicht bij het nieuwe omgevingsrecht aanligt en de tussenvariant B.

Bij de presentatie van de uitkomsten bleek dat voor de verschillende varianten verschillende argumenten kunnen worden aangedragen, afhankelijk van de ambities en verwachtingen over de overgangsfase. De grootste gemene deler was een variant ergens tussen B en C. Variant A kreeg de minste aanhangers.

Op weg naar consultatie

Het ministerie van BZK gaat aan de slag om de uitkomsten van de expertsessie te verwerken. Begin 2018 zal hierover een bestuurlijk besluit worden genomen. De bruidsschat kan dan in de eerste helft 2018 in het Invoeringsbesluit van de Omgevingswet worden uitgewerkt, om vervolgens najaar 2018 met dat besluit in consultatie te gaan.