FAQ's Wet VTH

  1. Wat verandert er door het overzetten van de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving (met de Invoeringswet) in de Omgevingswet?

  2. Met de Invoeringswet worden de regels over kwaliteitsborging en samenwerking bij de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wet VTH) uit de huidige Wabo naar de Omgevingswet overgezet. Wat houden deze regels in?

  3. In de Invoeringswet staat een regeling van de bestuurlijke boete. Wat houdt deze regeling in?

1. Wat verandert er door het overzetten van de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving (met de Invoeringswet) in de Omgevingswet?

De Wet VTH wordt beleidsneutraal omgezet, maar met het oog op de Omgevingswet is hier en daar voor andere formuleringen gekozen om beter aan te sluiten bij de termen die in de Omgevingswet gebruikt worden.

2. Met de Invoeringswet worden de regels over kwaliteitsborging en samenwerking bij de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wet VTH) uit de huidige Wabo naar de Omgevingswet overgezet. Wat houden deze regels in?

Deze regels borgen de goede uitvoering van VTH-taken van gemeenten, provincies en Rijk in het omgevingsrecht. Onderdeel daarvan is een bijzondere regeling voor het milieudomein, gericht op het bevorderen van de kwaliteit van de uitvoering en de onderlinge samenwerking van bevoegde instanties. De regeling verplicht gemeenten en provincies om een aantal VTH-taken uit te laten voeren door omgevingsdiensten. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om taken met betrekking tot activiteiten die zwaardere milieueffecten hebben – denk aan complexe bedrijven. Ook taken als bijvoorbeeld bedrijfsmatige asbestverwijdering en de bouwtaak behorend bij milieubelastende activiteiten waar de provincie bevoegd gezag is blijven als voorheen onder de wet VTH vallen onder het basistakenpakket. Zes van de omgevingsdiensten zijn gespecialiseerd in het toezicht op bedrijven die onder het Besluit risico zware ongevallen 2015 vallen. Ook het verplicht delen van handhavinginformatie tussen de handhavingpartners via een geautomatiseerd systeem (het zogeheten Inspectieview milieu) is een belangrijk onderdeel van de Wet VTH.

3. In de Invoeringswet staat een regeling van de bestuurlijke boete. Wat houdt deze regeling in?

Voor de zogenaamde ‘punitieve’ (bestraffende) handhaving is gekozen om de huidige lijn voort te zetten. Dat betekent dat de bestuurlijke boete net als eerder beschikbaar blijft om bouwregels te handhaven en gebieden waar beperkingen gelden zoals luchthavens. Daarnaast komt de bestuurlijke boete beschikbaar voor het handhaven van de milieuregels voor het huidige Besluit risico zware ongevallen 2015 en de regels voor het cultureel erfgoed. Deze uitbreidingen zijn eerder aan de Tweede Kamer toegezegd.