FAQ's knip voor bouwactiviteiten

  1. Wat wordt bedoeld met de knip voor bouwactiviteiten?

  2. Welke voordelen heeft de knip?

1. Wat wordt bedoeld met de knip voor bouwactiviteiten?

Een vergunning voor een bouwwerk wordt nu getoetst aan planologische regels en aan bouwtechnische regels (nu nog het Bouwbesluit). Dat wordt met de Invoeringswet gesplitst. Via de Invoeringswet wordt de vergunning voor bouwactiviteiten in tweeën gesplitst: een vergunning met het oog op de gemeentelijke regels in het omgevingsplan en een vergunning met het oog op de technische regels voor een bouwwerk in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

2. Welke voordelen heeft de knip?

De verwachting is dat het door de opsplitsing minder vaak nodig is om een vergunning aan te vragen voor bouwactiviteiten. Het aantal gevallen waarin een preventieve toets aan de technische regels van het Bbl nodig is, kan worden teruggebracht omdat hierin geen ruimtelijke randvoorwaarden meer hoeven te worden meegenomen. Bijvoorbeeld de vraag of de bouwactiviteit aan de voor- of achterkant wordt uitgevoerd is namelijk voor de technische toets niet relevant.

Gemeenten kunnen daarnaast in hun omgevingsplan bepalen in hoeverre het nodig is om een vergunning met het oog op de gemeentelijke regels aan te vragen voor bepaalde bouwwerken of op locaties.

Verder moeten in de huidige regelgeving vergunningen om planologische en technische redenen in een keer worden aangevraagd terwijl niet altijd vooraf duidelijk is of dat planologisch gezien wel kan. Bij zo’n aanvraag hoort ook een dure bouwtechnische tekening ten behoeve van de bouwtechnische toets. Het splitsen van de vergunning  biedt dus ook meer flexibiliteit.