FAQ's knip voor bouwactiviteiten

  1. Wat wordt bedoeld met de knip voor bouwactiviteiten?

  2. Welke voordelen heeft de knip?

1. Wat wordt bedoeld met de knip voor bouwactiviteiten?

Een vergunning voor een bouwwerk wordt nu getoetst aan planologische regels en aan bouwtechnische regels (nu nog het Bouwbesluit). Dat wordt met de Invoeringswet gesplitst. Via de Invoeringswet wordt de vergunning voor bouwactiviteiten in tweeën gesplitst: een vergunning met het oog op de gemeentelijke regels in het omgevingsplan en een vergunning met het oog op de technische regels voor een bouwwerk.

2. Welke voordelen heeft de knip?

De verwachting is dat het door de opsplitsing minder vaak nodig is om een vergunning aan te vragen voor bouwactiviteiten. Dat komt doordat planologische regels en welstandsregels in het omgevingsplan worden samengevoegd. Ook kunnen gemeenten in hun omgevingsplan bepalen in hoeverre het nodig is om vergunning aan te vragen.

Daarnaast moeten in de huidige regelgeving vergunningen om planologische en technische redenen ineen keer worden aangevraagd terwijl niet altijd vooraf duidelijk is of dat wel planologisch gezien wel kan. Bij zo’n aanvraag hoort ook een dure bouwtechnische tekening ten behoeve van de bouwtechnische toets. Het splitsen van de vergunning  biedt dus ook meer flexibiliteit. Bovendien is het de bedoeling om de bouwtechnische vergunningplicht te beperken tot bouwwerken met een zwaarder profiel. Denk dan bijvoorbeeld aan bouwwerken met meerdere bouwlagen en verdiepingsvloeren of een grootschalige verbouwing waardoor de brandcompartimentering wijzigt.