FAQ's Digitaal Stelsel Omgevingswet

 1. Wat regelt de Invoeringswet op het gebied van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)?

 2. Wat maakt de Invoeringswet mogelijk ten aanzien van het DSO?

 3. Waar vind ik meer informatie over het DSO?

 4. Wanneer is het DSO klaar voor gebruik?

 5. Wat is de toegevoegde waarde van het DSO?

 6. Welke informatie is straks te raadplegen via het DSO?

1. Wat regelt de Invoeringswet op het gebied van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)?

De Invoeringswet bevat de hoofdlijnen van het DSO. Het gaat verder in op wat het digitale stelsel eigenlijk is en vormt het juridische kader voor het DSO. De Invoeringswet regelt wie wat moet doen en wie waarvoor verantwoordelijk is. De ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet verloopt gefaseerd tot 2024. Meer informatie over hoe het DSO eruit komt te zien staat in de Visie op het DSO.

2. Wat maakt de Invoeringswet mogelijk ten aanzien van het DSO?

De Invoeringswet maakt het mogelijk dat er straks regels gesteld kunnen worden over:

 • Voorzieningen die onderdeel zijn van het stelsel, zoals een landelijke voorziening en register omgevingsdocumenten

 • Gemeenschappelijke definities (via standaarden)

 • In- en uitgaande gegevensstromen; bijvoorbeeld de aanlevering van omgevingsdocumenten aan de landelijke voorziening van het DSO.

 • Kwaliteitseisen

 • Taken en verantwoordelijkheden van de verschillende organisaties

3. Waar vind ik meer informatie over het DSO?

Meer informatie over het DSO staat in een visie  die is opgesteld en door gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk bestuurlijk is vastgesteld. Het bevat de ambitie van de overheden die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het DSO voor de lange termijn. De visie is gericht op het ‘waarom’ en het ‘wat’. Aanvullend aan de Visie zijn twee andere kaderstellende documenten opgesteld: een globaal Programma van Eisen (GPvE) met een concrete functionele uitwerking van het ‘wat’ en een Doelarchitectuur met keuzen en kaders (architectuur principes) voor het ‘hoe’. Kijk hier voor de meest actuele documenten.

4. Wanneer is het DSO klaar voor gebruik?

Het DSO is bij inwerkingtreding van de wet op 1-1-2021 klaar voor gebruik. Om overheden de gelegenheid te geven op tijd hun digitale dienstverlening in te richten, wordt de landelijke voorziening van het DSO in 2020 op basisniveau opgeleverd. Na inwerkingtreding van de wet wordt het DSO verder uitgebouwd.

5. Wat is de toegevoegde waarde van het DSO?

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet ondersteunt gebruikers bij het maken van plannen en het aanvragen of verlenen van vergunningen via goede informatie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het DSO levert stapsgewijs steeds meer integraal inzicht en overzicht voor de gebruikers en maakt het daarmee mogelijk dat (besluitvormings)processen sneller en beter voorspelbaar kunnen verlopen.

6. Welke informatie is straks te raadplegen via het DSO?

Het streven is dat je straks met één klik op de kaart kunt zien welke regels er binnen een bepaald gebied gelden. Het gaat dan om gegevens over de fysieke leefomgeving die nodig zijn bij bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning zoals omgevingsvisies, omgevingsverordeningen, omgevingsplannen en projectbesluiten. Om dit eindbeeld te realiseren zal het DSO stapje voor stapje steeds verder worden uitgebouwd. Als de Omgevingswet in werking treedt, zal het niveau van de voorzieningen in ieder geval vergelijkbaar zijn met de huidige situatie. Dat wil zeggen dat gebruikers bij het aanvragen van vergunningen en het doen van meldingen gebruik kunnen maken van het DSO en dat daarvoor vergelijkbare voorzieningen als nu beschikbaar zullen zijn.