Invoeringsregeling

De Invoeringsregeling is een ministeriële regeling bij de Omgevingswet. Hierin staan de regels voor een zorgvuldige en soepele overgang naar het nieuwe stelsel. De Invoeringsregeling is gericht op alle partijen die actief zijn in de fysieke leefomgeving: burgers, bedrijven en overheden.

Internetconsultatie Invoeringsregeling

De Invoeringsregeling was van 9 december 2019 tot en met 13 januari 2020 in consultatie. 
Ga direct naar de consultatie

Momenteel wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de Invoeringsregeling. De verwachting is dat, na technische notificatie door de Europese Commissie, de Invoeringsregeling in het najaar van 2020 zal worden gepubliceerd.

De Invoeringsregeling bevat technische en administratieve regels voor het gebruik van de Omgevingswet, de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in de praktijk. De regels uit de Invoeringsregeling zijn te verdelen in drie onderdelen. Een deel regelt het overgangsrecht, een deel wijzigt de Omgevingsregeling of vult deze aan en een deel wijzigt andere regelingen of trekt deze in. Met de Invoeringsregeling worden in totaal 84 bestaande regelingen gewijzigd en 79 bestaande regelingen ingetrokken.

Thema's

De Invoeringsregeling vult de zes thema’s van de Omgevingsregeling aan en introduceert een nieuw thema, namelijk het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

1. Grenzen van locaties
De Invoeringsregeling begrenst locaties waarover de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit regels stelt. Het gaat om bijvoorbeeld gebieden met betrekking tot mijnbouwactiviteiten in de Noordzee en watergerelateerde locaties zoals waterkeringen en de Waddenzee.

2. Regels voor activiteiten
De Invoeringsregeling bevat de lijst met erkende maatregelen ten aanzien van energiebesparing. Het gaat om regels voor milieubelastende activiteiten (procesgebonden) en om regels voor bouwactiviteiten (gebouwgebonden).

3. Gegevensverstrekking
De Invoeringsregeling vult de aanvraagvereisten aan voor enkele vergunningplichtige activiteiten, zoals activiteiten rond spoorwegen en bouwactiviteiten.

4. Meet- en rekenmethoden voor besluiten
De Invoeringsregeling vult enkele meet- en rekenmethoden aan voor onderwerpen uit het Invoeringsbesluit, zoals geluid door militaire buitenschietbanen.

5. Monitoring en informatieverplichtingen
De Invoeringsregeling bevat de monitoringsverplichtingen voor waterveiligheid (zowel de primaire waterkeringen als andere dan primaire waterkeringen in beheer van het Rijk). Daarnaast bevat de regeling alarmeringswaarden voor luchtkwaliteit en waterveiligheid.

6. Financiële bepalingen
In de Invoeringsregeling staan tarieven voor de vergunningen voor activiteiten waar een minister als bevoegd gezag optreedt, bijvoorbeeld het aanleggen van electriciteitskabels langs een hoofdspoorweg.

7. Digitaal Stelsel Omgevingswet (nieuw)
In de Invoeringsregeling worden voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet vier onderwerpen nader ingevuld: de ontsluiting van informatie, het indienen van berichten, de systeembeschrijving van de landelijke voorziening en de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van de landelijke voorziening.