FAQ's bruidsschat

  1. Waar vind ik gedecentraliseerde rijksregels terug in de bruidsschat?
  2. Hoe verhoudt de bruidsschat zich tot de instructieregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving?
  3. Gelden de regels van de bruidsschat ook voor de milieubelastende activiteiten van het Besluit activiteiten leefomgeving?
  4. Behouden de gedecentraliseerde regels in het tijdelijk deel van het omgevingsplan na 2029 hun gelding?
  5. Staat er beroep open tegen de wijziging van regels uit de bruidsschat door een gemeente?

1. Waar vind ik gedecentraliseerde regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer terug in de bruidsschat?

De Verhuistabel rijksregels-bruidsschat geeft aan op welke plaats de gedecentraliseerde rijksregels uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn opgenomen in de bruidsschat (transponering).

2. Hoe verhoudt de bruidsschat zich tot de instructieregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving?

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan instructieregels voor het omgevingsplan. De meeste regels in de bruidsschat vormen een goede invulling van deze instructieregels. Deze bruidsschatregels kunnen dus zonder meer voortbestaan als decentrale regel.

Dat geldt echter niet voor de gedecentraliseerde onderwerpen geur, geluid en trillingen. Hoewel de instructieregels een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden als het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Wet geurhinder en veehouderij, zijn in die regels diverse harmoniseringen doorgevoerd. Ook zijn er wijzigingen die voortvloeien uit de keuze om de algemene regels en beoordelingsregels om te zetten naar instructieregels voor het omgevingsplan. Voor het kleine aantal bruidsschatregels dat niet voldoet aan de instructieregels, geldt dat gemeenten ze voor 2029 moeten omzetten naar regels die wel daaraan voldoen.

De Tabel bruidsschat en instructieregels gaat nader in op de relaties tussen de bruidsschatregels en de instructieregels voor het beschermen van de gezondheid en van het milieu van het Bkl. De relaties zijn niet uitputtend beschreven, maar zijn bedoeld om een indicatie te geven van de mate waarin de bruidsschatregels voldoen of niet voldoen aan de instructieregels.

3. Gelden de regels van de bruidsschat ook voor de milieubelastende activiteiten van het Besluit activiteiten leefomgeving?

De Tabel bruidsschat en milieubelastende activiteiten geeft aan of de regels van de bruidsschat voor het omgevingsplan ook gelden voor de milieubelastende activiteiten van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), of juist niet. Notabene: deze informatie is ook opgenomen in de bruidsschatregels zelf, in het toepassingsbereik van de paragrafen.

Bijvoorbeeld bruidsschatregels over de immissies van geluid, geur of trilling gelden ook voor milieubelastende activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Bal zijn aangewezen. Sommige bruidsschatregels gelden alleen voor activiteiten die níet onder het Bal vallen. Een voorbeeld hiervan zijn de regels voor het wassen van motorvoertuigen.

4. Behouden de gedecentraliseerde regels in het tijdelijk deel van het omgevingsplan na 2029 hun gelding?

Ja, deze regels houden ook na 2029 hun gelding. Wel moeten gemeenten deze regels voor 2029 in het nieuwe deel van het omgevingsplan hebben opgenomen.

In de voorhangversie van het Invoeringsbesluit zijn alle regels van de bruidsschat opgenomen in het tijdelijk deel van het omgevingsplan. In het vooroverleg is dit met de VNG zo besproken.

Het gevolg van plaatsing in het tijdelijk deel is dat alle regels uitdrukkelijk heroverwogen moeten worden. De gemeente kan er voor kiezen om de regels te laten vervallen, te wijzigen of ongewijzigd te laten voorbestaan. Dit moet dan wel binnen de kaders van de instructieregels van Rijk en provincie. In alle gevallen geldt dat bij de vaststelling van het omgevingsplan de regels in het tijdelijk deel moeten vervallen. Als de gemeente de regels in al dan niet gewijzigde vorm wil handhaven, moet zij de regels opnemen in het nieuwe deel van het omgevingsplan.

Gemeenten kunnen zelf kiezen wanneer ze deze klus, al dan niet gefaseerd in de tijd, uitvoeren. Echter, het moment waarop de klus uiterlijk klaar moet zijn en het tijdelijk deel van het omgevingsplan vervallen, wordt bij koninklijk besluit vastgelegd. Met de VNG is afgesproken dat dit moment in 2029 is.

Als gemeenten onverhoopt in 2029 nog niet klaar zijn en er nog regels in het tijdelijk deel van het omgevingsplan aanwezig zijn, komen deze niet van rechtswege te vervallen. Dat betekent dat de regels in het tijdelijk deel ook na 2029 blijven gelden en raadpleegbaar zijn. Op dat moment kan echter wel bezien worden of en zo ja welke acties nodig zijn bij achterblijvende gemeenten.

5. Staat er beroep open tegen de wijziging van regels uit de bruidsschat door een gemeente?

Ja, belanghebbenden kunnen beroep instellen.

Een besluit tot vaststelling van het omgevingsplan wordt voorbereid met toepassing van de voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij kan iedereen zienswijzen indienen tegen het ontwerp-besluit. Belanghebbenden kunnen vervolgens tegen het vastgestelde besluit in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Belanghebbenden kunnen dus in alle gevallen in beroep tegen de wijziging van regels uit de bruidsschat.