De bruidsschat

De bruidsschat is een set regels over onderwerpen die onder de Omgevingswet overgaan van het Rijk naar de decentrale overheden. Deze regels worden toegevoegd aan het omgevingsplan van de gemeente of de waterschapsverordening.

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, gaat de regelgeving over verschillende onderwerpen over van het Rijk naar decentrale overheden. Denk bijvoorbeeld aan regelgeving over geluid en geur voor horeca. Decentrale overheden kunnen hiervoor hun eigen afwegingen maken.

Voor een goede overgang van de oude naar de nieuwe situatie is er de bruidsschat: een set regels over de gedecentraliseerde onderwerpen. Een deel van deze regels wordt toegevoegd aan het gemeentelijke omgevingsplan en een deel aan de waterschapsverordening.

Soepele overgang

Door de bruidsschat krijgen gemeenten en waterschappen de tijd om zelf een afweging over deze onderwerpen te maken. Ook wordt een rechtsvacuüm voorkomen. De decentrale overheden kunnen de regels uit de bruidsschat vanaf dag één van de Omgevingswet aanpassen of laten vervallen, binnen de kaders van de Omgevingswet.

Voor de provinciale omgevingsverordening is geen bruidsschat nodig. Met de provincies is afgesproken dat zij hun omgevingsverordeningen klaar hebben bij inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Invoeringsbesluit

De bruidsschat wordt uitgewerkt in het Invoeringsbesluit van de Omgevingswet. In de Memorie van Toelichting bij de Invoeringswet is de bruidsschat al aangekondigd en kort geduid. Zie het algemene deel, paragraaf 5.2.3 en 5.2.5 en het artikelsgewijze deel, paragraaf 22.2 en 22.13.

Het ministerie van BZK zal de bruidsschat ontwikkelen in nauwe samenspraak met decentrale overheden en andere stakeholders.