Financiële effecten stelselherziening omgevingsrecht

De stelselherziening zal leiden tot een flinke afname van de regeldruk bij bedrijven en burgers en de bestuurlijke lasten bij de overheden. Hieraan gaat een eenmalige investering van vooral de overheden vooraf.

Er is een aantal onderzoeken gedaan om de omvang hiervan vast te stellen. Die omvang is moeilijk precies in te schatten onder meer omdat de nieuwe regelgeving nog niet volledig bekend is. Toch geven de hier vermelde onderzoeken wel een voorlopig beeld van de mogelijke effecten. Tussen Rijk en decentrale overheden is afgesproken dat in ieder geval een half jaar voor de inwerkingtreding van de wet de financiële consequenties van de stelselwijziging nog eens in beeld gebracht wordt. Als het op dat moment nodig wordt geacht, zal opnieuw onderzoek verricht worden naar de financiële effecten.