Voorjaarsversie Invoeringsbesluit Omgevingswet maart 2020

In deze voorjaarsversie van het Invoeringsbesluit (maart 2020) zijn wijzigingen verwerkt ten opzichte van de voorhangversie. Het gaat vooral om verduidelijkingen en technisch-juridische aanpassingen. Daarnaast is een aantal wijzigingen aangebracht in het besluit naar aanleiding van de behandeling van het ontwerp van het Invoeringsbesluit in de Tweede en Eerste Kamer. Dat betreft :

De motie-Nooren c.s. (EK). Deze leidt tot een wijziging van het Omgevingsbesluit, via het Invoeringsbesluit. De motie houdt een motiveringsplicht in voor decentrale overheden over het participatiebeleid. Bij de vaststelling van een omgevingsvisie, een programma, een omgevingsplan, een provinciale omgevingsverordening of een waterschapsverordening, zullen zij moeten motiveren in hoeverre aan het lokale participatiebeleid is voldaan.
De motie-Ronnes (TK) heeft geleid tot aanvulling van het algemeen deel van de Nota van toelichting over de bescherming van de molenbiotopen in het omgevingsplan.

Momenteel ligt het ontwerp-Invoeringsbesluit voor advies bij de Raad van State. Na ontvangst van het advies zal bij nader rapport het advies van de Raad worden verwerkt. Het ontwerpbesluit ligt ook voor een technische notificatie in Brussel.  De ‘stand still’-periode hiervoor eindigt op 5 juni.