FAQ's regels geluid en externe veiligheid

  1. Wat zijn instructieregels?
  2. Wat betekenen de instructieregels over geluid voor gemeenten?
  3. Wat betekenen de instructieregels over geluid voor geluidproducerende bedrijven?
  4. Wat staat er in het Besluit kwaliteit leefomgeving over externe veiligheid?
  5. Wat zijn belangrijke veranderingen voor externe veiligheid?

1. Wat zijn instructieregels?

Instructieregels zijn bepalingen waarmee het Rijk of een provincie de voorwaarden aangeeft die gelden voor bestuursorganen bij het uitoefenen van hun  taken of bevoegdheden.

Het gaat om voorwaarden voor bijvoorbeeld het vaststellen van een omgevingsplan, verordening of programma of het nemen van een projectbesluit.  Instructieregels van het Rijk zorgen ervoor dat het rijksbeleid en de EU-regelgeving op de juiste manier verwerkt worden. Waar mogelijk zijn de instructieregels van het Rijk zo geformuleerd dat er een grotere afwegingsruimte voor de bestuursorganen is dan voorheen om eigen afwegingen te maken.

De instructieregels van het Rijk worden opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Instructieregels van provincies worden opgenomen in de omgevingsverordening.

2. Wat betekenen de instructieregels over geluid voor gemeenten?

In het Besluit kwaliteit leefomgeving staan instructieregels over de immissie van geluid van activiteiten op voor geluid gevoelige gebouwen. Geluidgevoelige gebouwen zijn bijvoorbeeld woningen, scholen en kinderdagverblijven. Deze regels zijn van belang bij het toedelen van functies aan locaties in het omgevingsplan. De geluidbelasting op geluidgevoelige gebouwen moet aanvaardbaar zijn. Het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat daarvoor standaardwaarden. Maar een rustige woonwijk is wat anders dan een gebied met veel horeca of een havengebied. Daarom bieden de instructieregels de gemeente een bestuurlijke afwegingsruimte: zij kan binnen de bandbreedte van het Besluit kwaliteit leefomgeving andere waarden voor geluidbelasting voor de verschillende gebieden in het omgevingsplan vastleggen, afhankelijk van de omstandigheden en type omgeving. Deze bandbreedte is geïllustreerd als een mengpaneel (zie figuur 8.1 in paragraaf 8.1.3 van de nota van toelichting bij het Bkl). In paragraaf 8.1.6.2 van de nota van toelichting worden de instructieregels over geluid verder toegelicht.

3. Wat betekenen de instructieregels over geluid voor geluidproducerende bedrijven?

Instructieregels zijn gericht tot bestuursorganen. Zij gelden dus op zichzelf niet voor bedrijven.

De instructieregels over geluid moeten de gemeenten vertalen in het omgevingsplan. Dat betekent dat er in het omgevingsplan immissienormen of andere regels moeten staan die ervoor zorgen dat het geluid door een activiteit op gevoelige gebouwen aanvaardbaar is. Die regels in het omgevingsplan moet het bedrijf naleven. Die regels moeten zo duidelijk zijn dat het bedrijf weet waar het aan toe is: bijvoorbeeld een voorwaarde die aangeeft dat de bedrijfsmatige activiteit zo wordt uitgevoerd dat aan de in het omgevingsplan vastgestelde waarde op de gevel van een geluidgevoelig gebouw wordt voldaan, maar bijvoorbeeld ook voorwaarden over het gebruik van een terras bij een horecagelegenheid of over vaste laad- en lostijden.

4. Wat staat er in het Besluit kwaliteit leefomgeving over externe veiligheid?

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevat instructieregels over de manier waarop het omgevingsplan externe veiligheid moet waarborgen bij het toedelen van functies aan locaties.

Bij het toelaten van (zeer) kwetsbare gebouwen en locaties moet het plaatsgebonden risico in acht worden genomen. Het Bkl geeft daarbij voorwaarden voor een lokale afweging of een tijdelijke afwijking. Voor het groepsrisico wordt in het Bkl gewerkt met aandachtsgebieden voor brand, explosie of een gifwolk rondom een activiteit met externe veiligheidsrisico’s. Verder zijn regels opgenomen over de opslag van vuurwerk, munitie en explosieven. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf  8.1.4 van de nota van toelichting bij het Bkl.

5. Wat zijn belangrijke veranderingen voor externe veiligheid?

Een belangrijke verandering is het werken met aandachtsgebieden voor het groepsrisico. Onder het huidige recht wordt daarvoor gewerkt met een af te wegen oriëntatiewaarde. De aandachtsgebieden worden per scenario - brand, explosie of gifwolk - bepaald en maken de bestuurlijke afweging over de aanvaardbaarheid van het groepsrisico minder technisch. Zo kan de gemeente ervoor kiezen om een ruimtelijke ontwikkeling buiten een aandachtsgebied te laten plaatsvinden, of er met het omgevingsplan voor zorgen dat maatregelen worden getroffen die het risico voldoende beperken.

Een andere verandering is de toevoeging van een extra te beschermen categorie, een ‘zeer kwetsbaar gebouw’. Als zeer kwetsbaar gelden gebouwen waarin zich groepen personen bevinden die niet in staat zijn zich bij een ongewoon voorval tijdig in veiligheid te brengen, zoals basisscholen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Voor een verdere toelichting op de wijzigingen en de effecten daarvan wordt verwezen naar paragraaf 8.4.3.1 van de nota van toelichting bij het Bkl.