Wet- en regelgeving

AMvB's

De Omgevingswet werkt door in vier algemene maatregelen van bestuur: het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Deze AMvB's geven de regels voor het praktisch uitvoeren van de wet. De AMvB’s zijn nog niet definitief vastgesteld.

Omgevingsbesluit

Het Omgevingsbesluit richt zich tot alle partijen die in de fysieke leefomgeving actief zijn: burgers, bedrijven en de overheid. Het Omgevingsbesluit regelt in aanvulling op de Omgevingswet onder meer welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verlenen en welke procedures gelden. Ook regelt dit besluit wat de betrokkenheid is van andere bestuursorganen, adviesorganen en adviseurs bij de besluitvorming en een aantal op zichzelf staande onderwerpen, zoals de milieueffectrapportage. Het Omgevingsbesluit geeft alle details over het aanvragen van vergunningen en de regels voor instrumenten zoals de milieueffectrapportage, grondexploitatie en projectprocedure. Inclusief de plichten van de overheid heeft rond digitalisering, toezicht en handhaving.

Besluit kwaliteit leefomgeving

Dit besluit geeft de regels over de uitoefening van taken of bevoegdheden door gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk met het oog op het realiseren van de nationale doelstellingen en het voldoen aan internationale verplichtingen. In het besluit staan onder meernormen en instructieregels voor milieu en veiligheid, inhoudelijke eisen aan omgevingsplannen, verordeningen en programma's en de beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen.

Besluit activiteiten leefomgeving

Dit besluit is gericht op burgers, bedrijven en bestuursorganen. Het bevat, samen met het Besluit bouwwerken leefomgeving, de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. In dit besluit staan regels om het milieu, waterstaatwerken, wegen en spoorwegen, zwemmers en cultureel erfgoed te beschermen. Ook bepaalt het besluit voor welke activiteiten een omgevingsvergunning nodig is, wanneer een melding moet worden gedaan en wanneer een informatieplicht geldt.

Besluit bouwwerken leefomgeving

Dit besluit is gericht op burgers, bedrijven en bestuursorganen. Het bevat, samen met het Besluit activiteiten leefomgeving, de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. In het besluit staan regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Ook bepaalt het besluit voor welke activiteiten een omgevingsvergunning nodig is, wanneer een melding moet worden gedaan en wanneer een informatieplicht geldt.