Aanvullingswet geluid

Met de voorstellen voor de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit geluid worden regels toegevoegd aan de Omgevingswet en het Besluit kwaliteit leefomgeving voor belangrijke geluidbronnen: industrieterreinen, wegen en spoorwegen.

Geluid kan van grote invloed zijn op het woon- en leefklimaat van mensen en op hun gezondheid. Daarom zijn wettelijke regels nodig voor het geluid van bedrijven, industrieterreinen, wegen en spoorwegen in relatie tot geluidgevoelige gebouwen, zoals woningen, scholen, kinderdagverblijven en bepaalde medische instellingen.

Aanvullingswet geluid

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevat al geluidregels die via het omgevingsplan zullen gelden voor individuele bedrijven die geluid voortbrengen. Voor de andere belangrijke geluidbronnen – industrieterreinen, wegen en spoorwegen – worden via de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit geluid regels toegevoegd aan de Omgevingswet en het Bkl.

De regels voor industrieterreinen en decentrale infrastructuur zijn nu nog opgenomen in de Wet geluidhinder. De regels over de zogenoemde geluidproductieplafonds voor rijkswegen en hoofdspoorwegen staan in de Wet milieubeheer. In de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit geluid worden de regels uit deze beide wetten verder vernieuwd, verbeterd en geïntegreerd.

Wat is nieuw?

Systeemwijzigingen:

  • De systematiek van geluidproductieplafonds voor rijkswegen en hoofdspoorwegen wordt voortgezet en gaat ook gelden voor provinciale wegen en industrieterreinen. De naleving van de geluidproductieplafonds wordt gemonitord. Als het nodig is, worden maatregelen getroffen om aan de plafonds te blijven voldoen.
  • Voor gemeentelijke wegen en waterschapswegen leent de systematiek van de geluidproductieplafonds zich niet goed. Voor die wegen gaat een andere systematiek gelden. Deze is gebaseerd op een zogenoemde basiskaart geluid met preventieve toetsing van voorgenomen besluiten vooraf en monitoring.
  • Afweging en besluitvorming over geluid vindt niet sectoraal plaats, maar gaat zoveel mogelijk samen met het vaststellen van omgevingsplannen en het nemen van projectbesluiten.

Specifieke verbeteringen:

  • Het normenstelsel wordt sterk vereenvoudigd. De Wet geluidhinder kende inmiddels tientallen verschillende normen voor evenzovele verschillende situaties. Met het Aanvullingsbesluit wordt dit normenstelsel geüniformeerd. Het wordt transparanter en eenvoudiger toepasbaar.
  • Een vergelijkbare uniformering vindt plaats voor verschillende specifieke mogelijkheden tot beperkte afwijking van de normen die ook nu al bestaan. Denk aan vervangende nieuwbouw, woningbouw nabij zeehavens en de dove gevel. Dergelijke mogelijkheden zijn in de huidige wetgeving zeer versnipperd.
  • Tot slot wordt de aansluiting tussen de geluidregels en de bouwregels in het Besluit bouwwerken leefomgeving verbeterd.