Chw-categorieën

De Crisis- en herstelwet kent vier categorieën projecten:

1. Ontwikkelingsgebieden

In een ontwikkelingsgebied geeft de Chw een 'plus' aan het bestemmingsplan. Die plus is nodig in gebieden met een stevige milieubelasting. De plus is een extra instrument om de gewenste vernieuwing van het ruimtegebruik van de grond te krijgen.

2. Innovatieve experimenten

Het experimenteerartikel in de Chw geeft duurzame en innovatieve ideeën de mogelijkheid om, ondanks knelpunten in wet- en regelgeving, toch tot ontwikkeling te komen. Als het idee niet voldoet aan wettelijke criteria dan is het mogelijk om tijdelijk af te wijken van een wettelijk voorschrift.

3. Versnelde uitvoering bouwprojecten

Het projectuitvoeringsbesluit is een snelle manier om van besluit tot uitvoering van een bouwproject (van 12 tot 2.000 woningen of onderwijs en zorgprojecten) te komen. Het besluit combineert de planologische toestemming én de benodigde uitvoeringsbesluiten in één besluit.

4. Lokale en (boven)regionale projecten met nationale betekenis

Samenwerking en draagvlak leiden tot versnelling in de uitvoering. Dat is de gedachte achter de lokale en (boven)regionale projecten met nationale betekenis. Veel investeren in een breed gedragen plan voorkomt procedurele en andere vertraging bij de realisatie.