De vernieuwing van het omgevingsrecht is een kabinetsbrede ambitie die gezamenlijk wordt aangepakt. Dat vereist een intensief samenspel. Niet alleen tussen de departementen van IenM, EZ, BZK, V&J, OCW, BuZa en Defensie, maar ook met de decentrale overheden, maatschappelijke organisaties, wetenschap en praktijk. De ontwikkeling van de Omgevingswet is ondergebracht bij de interdepartementale programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van IenM.

Voor de implementatie van de nieuwe wet is een afzonderlijk programma in het leven geroepen: Aan de slag met de Omgevingswet. Dit interbestuurlijke programma is een samenwerking van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en wordt gecoördineerd door RWS.