Tool Omgeving en geluid

Bij ruimtelijke besluitvorming kan cumulatie van geluid uit meerdere bronnen een rol spelen. In opdracht van het voormalige ministerie van IenM is een ‘tool’ gemaakt die op een vereenvoudigde manier inzicht geeft hoe dat onder de Omgevingswet zal gaan werken.

Met de tool kunt u in vijf stappen de effecten van geluid en de cumulatie daarvan op een nieuwbouwlocatie beoordelen. Kan er gebouwd worden? Zijn er maatregelen of aanvullend onderzoek nodig?

Met het Aanvullingsbesluit geluid zullen de instructieregels voor geluid worden ingevoegd in het Besluit kwaliteit leefomgeving, één van de vier AMvB’s van de Omgevingwet. Dit betreft de uitwerking van het zogenaamde Swung-traject. Ook regels voor geluidcumulatie krijgen hierbij vorm. Dit alles is nog in ontwikkeling. De tool bevat daarom voorlopige keuzes en uitgangspunten.

naar de tool

Toelichting 

  • Net als het Swung-traject gaat het Aanvullingsbesluit geluid vooral over geluidbelasting afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen, en maar in beperkte mate over geluid van luchtvaart of windturbines. Dat geldt dus ook voor deze tool. De beoordeling van bouwlocaties in deze tool vindt primair plaats voor wegen, spoorwegen en industrieterreinen en niet voor luchtvaart of windturbines. Daarom zijn in de tool de iconen voor deze laatste twee geluidbronnen altijd grijs.
  • Dat betekent niet dat er voor luchtvaart en windturbines geen geluidregels zijn, maar die zijn in deze tool buiten beschouwing gelaten. Wel kan de geluidbelasting afkomstig van luchtvaart en windturbines relevant zijn bij de beoordeling van de cumulatie met andere geluidbronnen. Vandaar dat deze geluidbronnen wel in de tool zijn opgenomen, maar alleen om geluidcumulatie in beeld te brengen.
  • De tool heeft alleen betrekking op nieuwbouw van woningen bij wegen, spoorwegen en/of industrieterreinen. De regels voor beoordeling van geluidbelasting en geluidcumulatie in het Aanvullingsbesluit geluid zullen ook betrekking hebben op aanleg en aanpassing van die geluidbronnen.
  • Ingevolge het Aanvullingsbesluit geluid hoeven cumulatie en binnengeluid alleen in de besluitvorming te worden betrokken als sprake is van overschrijding van één of meer voorkeurswaarden. Deze tool biedt in alle situaties inzicht in beide aspecten, ook als de voorkeurswaarden niet worden overschreden. Daarmee wordt extra inzicht geboden in de effecten van meerdere geluidbronnen in elkaars nabijheid.