Special Oog op de Omgevingswet: Ontwerpbesluiten Omgevingswet

Informatiebijeenkomsten over concept-AMvB

De consultatie van de vier AMvB’s van de Omgevingswet is 1 juli gestart en loopt tot 16 september. Het interdepartementale programma Eenvoudig Beter heeft in de consultatieperiode vier regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin de concept-AMvB’s worden toegelicht.

Het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving komen in de plaats van zo'n zestig bestaande besluiten. De Omgevingswet is in maart 2016 aangenomen door de Eerste Kamer en op 26 april 2016 in het Staatsblad gepubliceerd. De concept-AMvB’s vormen de volgende stap van de stelselherziening.

Lees meer

Toedeling van taken en bevoegdheden geregeld in het Ontwerpbesluit Omgevingsbesluit

Anders dan de Besluiten kwaliteit leefomgeving, activiteiten leefomgeving en bouwwerken leefomgeving – die vooral inhoudelijke regels bevatten – gaat het in het Ontwerpbesluit Omgevingsbesluit meer om procedurele zaken.

In de wet zijn de hoofdregels bepaald, in het Omgevingsbesluit zijn de uitzonderingen en de nadere details geregeld. Daarbij gaat het over wie is bevoegd bij het aanvragen van vergunningen, toezicht en handhaving, procedures en regelt het een aantal onderwerpen zoals de milieueffectrapportage, grondexploitatie en de projectprocedure. Ook de plichten van de overheid rond digitalisering worden in het Omgevingsbesluit geregeld. Daarmee is het Omgevingsbesluit van belang voor alle partijen die in de fysieke leefomgeving actief zijn: burgers, bedrijven en de overheid.

Lees meer

Ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving: regelgeving met mengpaneel

In het Ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving, dat zich richt tot overheden, zijn normen en instructieregels opgenomen op het gebied van milieu en veiligheid. Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie en wat zijn de belangrijkste thema’s? We vroegen het Paul Pestman, intensief betrokken bij de totstandkoming van het Besluit.

“Allereerst zijn in het Besluit de rijksomgevingswaarden opgenomen”, vertelt Pestman. “Die stellen we alleen voor waterkwaliteit, zwemwater en luchtkwaliteit. De normen zelf zijn niet veranderd, maar de systematiek is wel geüniformeerd.  Ook vind je in het Besluit instructieregels voor omgevingsplannen, programma’s en verordeningen. Voor de omgevingsplannen zijn dat onder meer regels voor externe veiligheid, geluid en geur van veehouderijen. Ook alle regels voor de beoordeling van omgevingsvergunningen en voor monitoring vind je in het Bkl.

Lees meer

Ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving in vogelvlucht: de initiatiefnemer vindt sneller de regels die gelden

De regels die zijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) richten zich op een groot aantal zeer uiteenlopende zaken. Van het waarborgen van de veiligheid voor zwemmers en baders, de functionaliteit van de waterstaatswerken, spoorwegen en luchthavens tot en met de bescherming van erfgoed.

Het Bal richt zich primair tot burgers en bedrijven en bevat algemene, rechtstreeks werkende regels voor activiteiten in de leefomgeving. Zo maakt het Bal initiatiefnemers duidelijk aan welke regels hun activiteiten moeten voldoen. Dat is nu soms lastig. Bij het opstellen van het Bal is daarom veel aandacht uitgegaan naar het op een vindbare en overzichtelijke manier ontsluiten van de regelgeving. Zoveel mogelijk wordt voorkomen dat een initiatiefnemer kennis moet nemen van regels die bij zijn initiatief niet aan de orde zijn.

Lees meer

Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving: technische voorschriften gericht op te behalen minimum niveau

Het Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) omvat net als het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) algemene rechtstreeks geldende regels, primair bedoeld voor burgers, bedrijven. Het Bbl maakt initiatiefnemers op eenvoudige wijze duidelijk welke regels gelden voor bouwwerken.

Katja Stribos is zowel betrokken bij het opstellen van het Besluit bouwwerken leefomgeving als het Besluit activiteiten leefomgeving. “Het zijn niet voor niets twee besluiten”, geeft ze aan. “Want bouwen en slopen doe je maar tijdelijk terwijl de activiteiten zoals beschreven in het Bal langdurig zijn.”

“Een ander groot verschil”, vervolgt Stribos, “is dat het Besluit bouwwerken leefomgeving zich richt op het waarborgen van minimumeisen waaraan gebouwen moeten voldoen. Dit in tegenstelling tot de milieuregels uit het Besluit activiteiten leefomgeving. Die zijn bedoeld om het milieu maximaal te beschermen.”


Lees meer