Lerend platform Energie en Omgeving opgericht

De energietransitie leidt tot veranderingen in het Nederlandse landschap. Windparken, zonnepanelen op daken en velden, maar ook infrastructuur voor het transport en de opslag van duurzame energie, zijn zichtbaar in de leefomgeving. Voor de maatschappelijke acceptatie van deze concrete, ruimtelijke gevolgen van de energietransitie, is zorgvuldig omgevingsmanagement een vereiste. De energiesector, maatschappelijke organisaties en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu bundelen daarom hun kennis in het Lerend platform Energie en Omgeving (LEO).

Goede voorbeelden

LEO stimuleert de ontwikkeling en de toepassing van het vakgebied omgevingsmanagement voor de energiesector. LEO verbindt een breed netwerk van specialisten en ontsluit vaktechnische inzichten die direct toepasbaar zijn in projecten. Kennisuitwisseling verbetert de kwaliteit van de planvorming, verhoogt de acceptatiegraad en verkort daarmee de doorlooptijd.

Concrete voorbeelden van kennisdeling binnen LEO zijn de ontwikkeling van Windpark Zeewolde en de netaansluiting van offshore windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), waar adviezen van de omgeving zijn betrokken bij het gekozen voorkeursalternatief. Ook de ervaringen uit de pilots Hoogspanningstation A4-zone en Windpark Spuisluis die afgelopen anderhalf jaar begeleid zijn door een expertteam vormen onderwerp van kennisdeling.

Transparant en concreet

De deelnemers aan het platform geven elkaar inzicht in de manier waarop omgevingsmanagement intern wordt ontwikkeld en wat daarvan de resultaten zijn. Het is voor het eerst dat zowel marktpartijen als overheden en belangenorganisaties in de energiemarkt op deze transparante wijze kennis delen over hun aanpak op dit terrein.

Ook worden er concrete afspraken gemaakt over de frequentie en manier waarop de deelnemers elkaar de komende 2 jaar informeren. Een jaarlijks congres over de ontwikkelingen op het gebied van omgevingsmanagement wordt in ieder geval georganiseerd.