Aanvullingssporen Grondeigendom, Bodem en Geluid weer een stap verder

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de koepels van gemeenten (VNG), waterschappen (Unie van Waterschappen) en provincies (IPO) streven ernaar om in mei een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet te bepalen. Ondertussen wordt er hard doorgewerkt aan de afronding van de aanvullingssporen Omgevingswet. De aanvullingsbesluiten grondeigendom, bodem en geluid liggen inmiddels bij de Raad van State.

Aanvullingsbesluiten

De drie aanvullingsbesluiten voor grondeigendom, bodem en geluid zijn ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Na de verwerking van het adviezen van de Raad van State volgt na de zomer de publicatie van de drie Aanvullingsbesluiten.

Aanvullingsregelingen

De Aanvullingsregeling grondeigendom wordt volgens de huidige planning na de zomer gepubliceerd in de Staatscourant. Dat zelfde geldt voor de aanvullingsregelingen bodem en geluid. Momenteel worden de reacties van de internetconsultatie voor de aanvullingsregeling grondeigendom verwerkt. Er wordt in mei nog een aparte consultatie uitgevoerd over de zogenaamde gebruiksvergoeding. Hierbij gaat het om een vergoeding aan de eigenaar voor het gebruik van gronden bij de oplegging van een aantal gedoogplichten.

De internetconsultatie voor de Aanvullingsregeling bodem is afgerond. Hierop zijn in totaal 10 reacties binnengekomen. De reacties van de koepels worden eind april verwacht. Daarnaast is de technische notificatie van de Aanvullingsregeling bodem bij de Europese Commissie gestart.

De consultatie van de Aanvullingsregeling geluid zal nog dit voorjaar starten.

Aanvullingsspoor Natuur

Ook voor het aanvullingsspoor Natuur zijn nieuwe stappen gezet. De internetconsultatie van de Aanvullingsregeling is gestart en de verantwoordelijke bewindslieden hebben antwoord gegeven op vragen van de Eerste Kamer over de Aanvullingswet natuur en het Aanvullingsbesluit natuur.