Aanvullingsregeling bodem in consultatie

Op dinsdag 3 maart is de internetconsulatie van de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet gestart. Iedereen die dat wil kan tot en met 31 maart reageren op het concept van deze regeling, dat een uitwerking is van het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet.

Ga direct naar de consultatie

Aanvulling van de Omgevingsregeling, Aanvullingswet en Aanvullingsregeling

Deze Aanvullingsregeling vult de Omgevingsregeling aan met regels die nodig zijn voor de toepassing van de Aanvullingswet bodem en het Aanvullingsbesluit bodem. Het gaat daarbij om het aanduiden van de uitgave van een norm waarnaar in het Aanvullingsbesluit bodem of de Aanvullingsregeling bodem wordt verwezen, het aanwijzen en geometrisch begrenzen van locaties waar specifieke regels gelden en meet- en rekenregels. Ook wordt de regeling aangevuld met gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden verstrekt en regels over het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning. Tot slot staat er overgangsrecht in voor de te wijzigen regelingen en in te trekken regelingen voor zover dat niet wordt geregeld in de Aanvullingswet Omgevingswet en het Aanvullingsbesluit Omgevingswet.

Regeling bodemkwaliteit

In het aanvullingsbesluit Bodem zijn de regels die zich richten tot degene die grond, baggerspecie en bouwstoffen toepast opgenomen. De regels die zich richten tot degene die milieuverklaringen bodemkwaliteit voor dat toepassen opstelt en degene die bouwstoffen produceren, verhandelen en importeren, alsmede de Kwalibo regelgeving zijn in het aangepaste Besluit bodemkwaliteit achter gebleven. Nadere uitwerking van die regels zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. Er is een aparte regeling in voorbereiding die de Regeling bodemkwaliteit aanpast aan de Omgevingswet en het gewijzigde Besluit bodemkwaliteit. Deze regeling zal later dit voorjaar in consultatie gaan.

Vernieuwing van het Omgevingsrecht

De Aanvullingsregeling bodem maakt onderdeel uit van de vernieuwing van het stelstel van het omgevingsrecht. Het harmoniseren en vereenvoudigen van de bodemregels bevordert de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht. Het Aanvullingsspoor bodem wordt ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.