Aanvullingswetten en – besluiten geluid en bodem aangenomen door de Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 18 februari ingestemd met de aanvullingswetten geluid en bodem. Hiermee kan deze wetgeving worden gepubliceerd en is weer een stap gezet richting inwerkingtreding van het stelsel van Omgevingswet.

Spoorzone Zwolle

Met beide wetten hebben de fracties van PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, FVD, VVD en 50PLUS ingestemd. GroenLinks, SP, PvdD en Fractie-Otten stemden tegen. Met de instemming is ook de voorhang van de aanvullingsbesluiten afgerond. Deze werden tegelijk behandeld met de wetten. Na de voorhang worden de besluiten aan de Raad van State verzonden voor advisering.

De aanvullingssporen geluid en bodem zijn beleidsrijke wijzigingen en vullen het stelsel van Omgevingswet aan met specifieke wet- en regelgeving.

Geluid

Met het aanvullingsspoor geluid krijgt het al lang lopende SWUNG-traject van modernisering van het geluidbeleid vorm. De nieuwe geluidregels voor (spoor)wegen en industrieterreinen zijn geüniformeerd en vereenvoudigd.

Er is ook ingestemd met een motie waarmee de regering wordt verzocht in wetgeving op te nemen dat provincies bevoegd blijven in hun omgevingsverordening industrieterreinen van provinciaal belang aan te wijzen. Dit is inclusief de bevoegdheid tot het wijzigen, vaststellen en naleven van geluidproductieplafonds voor die terreinen.

Bodem

De Aanvullingswet bodem is onderdeel van het aanvullingsspoor. Hiermee wordt de bodemregelgeving onderdeel van de Omgevingswet. Tevens is een beleidsvernieuwing van het bodembeleid doorgevoerd. Deze beleidsvernieuwing kan worden gezien als een voortzetting van de beleidsvernieuwingen die onder de Wet bodembescherming hebben plaatsgevonden.
Voor het bodembeleid wordt voor het overgrote deel gebruik gemaakt van het bestaande instrumentarium van de Omgevingswet (inclusief Invoeringswet).

Het wetsvoorstel bevat slechts een beperkt aantal aanvullingen op de Omgevingswet:

  • Overgangsrecht voor een soepele transitie naar de Omgevingswet;
  • Enkele aanvullende gedoogplichten; en
  • De toevalsvondst, voor verontreiniging met acute onaanvaardbare gezondheidsrisico’s.

Het Aanvullingsbesluit bodem is in samenhang met het wetsvoorstel behandeld door de Eerste Kamer. Het besluit regelt onder andere de activiteiten; het aanbrengen van meststoffen, graven in de bodem, saneren van de bodem en het toepassen van grond en baggerspecie, bouwstoffen of mijnsteen. Tevens worden een aantal instructieregels toegevoegd, o.a voorwaarden die gesteld worden aan bouwen op verontreinigde bodem en een signaleringsparameter voor de beoordeling van sanerende maatregelen ten behoeve van grondwaterkwaliteit.

Lees hier meer over de Aanvullingssporen.