Aanvullingsbesluit geluid naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet voor behandeling aangeboden aan het parlement.

Dit deed zij mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, die systeemverantwoordelijk is voor de Omgevingswet. Het Aanvullingsbesluit vormt samen met de Aanvullingswet geluid Omgevingswet en de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet het zogenoemde aanvullingsspoor geluid van de Omgevingswet.

Bescherming tegen geluid

Met het Aanvullingsbesluit is een volgende stap gezet in de juridische uitwerking van de bestuurlijke afspraken over beleidsvernieuwing op het gebied van geluid – ook bekend als SWUNG-2 – en de integratie van deze geluidregels in het stelsel van de Omgevingswet.

De beleidsvernieuwing is gericht op het verbeteren van de bescherming tegen geluid door structurele monitoring, vereenvoudiging van het normenkader en vereenvoudiging van de procedures. De huidige Wet geluidhinder is complex, formuleert verschillende normen voor verschillende situaties en voorziet niet in instrumentarium voor het beheersen van de autonome groei van het geluid door bijvoorbeeld toename van het verkeer. Dit levert uitvoeringsproblemen op.

Gevolgen voor AMvB’s Omgevingswet

Het Aanvullingsbesluit vult de gepubliceerde AMvB’s onder de Omgevingswet aan met specifieke regels over het geluid dat afkomstig is van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Ook worden regels toegevoegd over het toelaten van geluidgevoelige gebouwen nabij die geluidbronnen, en regels over de sanering van te hoge geluidbelastingen die afkomstig zijn van decentrale infrastructuur.

Tot slot vult het Aanvullingsbesluit de zogenoemde bruidsschat van het Invoeringsbesluit aan met regels over het aanleggen of wijzigen van wegen of spoorwegen zonder geluidproductieplafonds. En met overgangs- en invoeringsbepalingen.

De bestaande AMvB’s onder de Wet geluidhinder en hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer worden ingetrokken als de Omgevingswet in werking treedt.

Vervolg behandeling

De Tweede Kamer zal zich nog dit najaar buigen over het Aanvullingsbesluit. De Eerste Kamer wil de behandeling van de Aanvullingswetten en -besluiten geluid en bodem gelijktijdig oppakken en nog dit jaar afronden.

Zie ook: