Minister beantwoordt Tweede Kamervragen ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet

Minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft per brief  antwoord gegeven op de vragen die de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer had gesteld over het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet.

Invoeringsbesluit
Het Invoeringsbesluit bouwt voort op de Invoeringswet. Het besluit regelt het overgangsrecht, vult de vier basisbesluiten van de Omgevingswet aan en zorgt voor intrekking en wijziging van zo’n 75 andere besluiten. Tot het overgangsrecht behoort onder meer de zogenoemde bruidsschat.

Verdere procedure
Op 3 oktober wordt in de procedurevergadering duidelijk of de Tweede Kamer de antwoorden afdoende beantwoord vindt of dat er nadere procedure (bijv plenaire behandeling) gewenst is. De Eerste  Kamer houdt schriftelijk overleg op 5 november. Na instemming van de kamers wordt het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet door het Kabinet van de Koning aangeboden aan de Raad van State, waarna Zijne Majesteit het kan vaststellen.