Tweede Kamer stemt in met Aanvullingswet Natuur Omgevingswet

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021.  De Aanvullingswet natuur vult de Omgevingswet aan, zodat de Omgevingswet straks over de nodige bevoegdheden en instrumenten beschikt voor natuurbescherming.

Wat regelt de Aanvullingswet natuur?

De regels uit de bestaande Wet natuurbescherming gaan beleidsneutraal over naar het stelsel van de Omgevingswet. Het huidige beschermingsniveau blijft hiermee behouden. De Aanvullingswet bevat daarom, net als de huidige wet, regels voor bijvoorbeeld de specifieke zorgplicht voor natuur en maatregelen die provincies en het Rijk moeten nemen ter bescherming van natuur. Er zijn ook regels over meer specifieke thema’s zoals de jacht, bomen, de bestrijding van schadeveroorzakende dieren en hoe we omgaan met niet inheemse dieren en planten.

De wet regelt daarnaast dat de vergunningplichtige activiteiten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden of beschermde dier- en plantensoorten worden overgenomen in de Omgevingswet. Net als de beoordelingskaders voor verlening van die vergunning.

Aanvullingsbesluit

De meeste inhoudelijke regels voor de bescherming van de natuur uit de Wet natuurbescherming zullen via het Aanvullingsbesluit natuur een plaats krijgen in drie algemene maatregelen van bestuur van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit.

Aanvullingswetten

De Aanvullingswet Natuur is één van de vier Aanvullingswetten bij de Omgevingswet. De andere drie gaan over Bodem, Geluid en Grondeigendom. De aanvullingswetten maken onderdeel uit van de stelselherziening van het omgevingsrecht (de Omgevingswet) en zullen gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden.