Aanvullingsbesluit Bodem naar Tweede Kamer

De regering heeft het voorstel Aanvullingsbesluit Bodem Omgevingswet naar het parlement gestuurd. Het Aanvullingsbesluit zal drie van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur van de Omgevingswet aanvullen met regels voor een integrale benadering van de bodem in Nederland. Eind dit jaar zal het concept besluit ter advisering naar de Raad van State worden verzonden.

Bodem met buisleidingen

Inhoud

Het Aanvullingsbesluit Bodem is een beleidsrijk besluit en regelt het herziene bodembeleid in de AMvB’s die onder de Omgevingswet hangen. Het besluit gaat in op tal van onderwerpen die met de bodem te maken hebben. Bijvoorbeeld het graven in de bodem bij bijvoorbeeld rioleringswerkzaamheden, bouw- of infrastructurele projecten (vanaf 25 kubieke meter geldt hier een informatie- of meldingsplicht (afhankelijk van de bodemkwaliteit)). En het saneren van de bodem, al dan niet in samenhang met bouwen.

De opslag van grond en bagger en het toepassen (of verwerken) van grond, bagger en bouwstoffen bij bijvoorbeeld de aanleg van wegen, ophogingen of bouwprojecten worden ook via het besluit geregeld. Net als de vergunningsplicht voor het verondiepen van diepe plassen met grond of bagger. Deze plassen zijn in het verleden ontstaan door zandwinning.

Het aanvullingsbesluit bevat verder de algemene regels voor het uitrijden van meststoffen, wat vooral relevant is bij landbouwactiviteiten. Het mestbeleid is de verantwoordelijkheid van de minister van LNV. De regels voor het uitrijden van meststoffen worden in dit besluit meegenomen wegens de milieueffecten.

Tot slot regels het aanvullingsbesluit technische wijziging van aanpalende regelgeving; het overgangsrecht.

Aanvullingswetten

De Aanvullingswet Bodem, het Aanvullingsbesluit Bodem en de Aanvullingsregeling Bodem vormen gezamenlijk één van de vier aanvullingssporen die bij de Omgevingswet horen. De andere drie gaan over grondzaken, geluid en natuur.

De Omgevingswet

De Omgevingswet zorgt voor een veilige, gezonde en prettige leefomgeving. Een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is het motto. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijke regels en biedt ruimte voor lokale invulling en voor initiatieven uit de samenleving. Eenvoudig en beter. Hoe wij dat doen vindt u op deze site.