Circulaire economie, verduurzaming veehouderij en bereikbaarheid belangrijke thema’s in de 19de tranche Crisis- en Herstelwet

Het ontwerpbesluit van de 19e tranche Crisis- en Herstelwet is aangeboden aan het Parlement. Het is de eerste tranche die is gebaseerd op de vernieuwde Crisis- en herstelwet, die eind 2018 door de Tweede Kamer werd aangenomen.

Stimuleren circulaire economie

De Chw maakt het mogelijk om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet nu al gebruik te maken van een aantal mogelijkheden die de Omgevingswet gaat bieden. Bijvoorbeeld om bij te dragen aan de circulaire economie. De gemeenten Harderwijk en Amsterdam gaan in dat kader in een aantal gebieden experimenteren met strengere MPG normen (Milieuprestatie Gebouwen) dan die in het Bouwbesluit zijn opgenomen. Hiermee stimuleren ze dat nieuwe woningbouw en kantoren zo duurzaam en innovatief mogelijk worden gerealiseerd.

Amsterdam gaat daarnaast in de Negen Straatjes één methode voor inzameling van huishoudelijke- en bedrijfsafvalstoffen hanteren. Onder de huidige regelgeving is dat niet mogelijk, omdat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor het scheiden, afgeven of laten ophalen van hun afval. De verwachting is dat door het efficiënt inzamelen en scheiden van afvalstoffen in het gebied, het scheidingspercentage van de verschillende grondstoffen toeneemt, de hoeveelheid restafval vermindert en het woon- en leefklimaat verbetert door een afname van het aantal verkeersbewegingen van vrachtwagens.

Verduurzaming veehouderij

De veehouderij neemt in Nederland vanuit economisch perspectief een belangrijke positie in en levert op het platteland een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid. De veehouderij veroorzaakt ook overlast in de vorm van stank en fijnstof (een van de veroorzakers van ziekten aan de luchtwegen). Om de positie van de sector op de lange termijn te versterken en gezondheidsrisico’s voor omwonenden te verminderen moet de sector verduurzamen.

In de gemeenten Nederweert en Someren bijvoorbeeld worden de grenswaarden voor fijnstof (PM10) op een aantal locaties overschreden. De Crisis- en herstelwet biedt deze gemeenten specifieke bevoegdheden, waardoor de transitie naar een duurzame veehouderij wordt gestimuleerd en versneld. Een voorbeeld is dat vergunningaanvragen voor uitbreiden van een veehouderij kunnen worden geweigerd als er sprake is van een overschrijding van de grenswaarden.

De provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel stimuleren de ontwikkeling van innovatieve stalsystemen die geuroverlast kunnen verminderen. Bij de vergunningverlening maken ze gebruik maken van de te verwachten beperking van de overlast.

Bereikbaarheid

Het ruimtelijk project Sprong over het IJ wordt toegevoegd in verband met de grote woningbouwopgave van Amsterdam en de noodzakelijke verbeteringen die dit vergt voor de verbindingen over het IJ, met name voor voetgangers en fietsers.