Ontwikkeling en implementatie Omgevingswet gaan hand in hand

In 2018 zijn concrete resultaten geboekt in de stelselherziening van de Omgevingswet. De wetgeving ligt op koers om het nieuwe stelsel op 1 januari 2021 in werking te laten treden. Steeds meer overheden bereiden zich voor op de invoering van de wet. De wijziging van de Crisis- en herstelwet, als opmaat naar de Omgevingswet, is aangenomen door de Tweede Kamer en faciliteert onder meer de versnelling van de woningbouw en de energietransitie. Van de landelijke, digitale ondersteuning om te werken met de Omgevingswet komt in 2019 stap voor stap een eerste integrale oefenversie beschikbaar. En dankzij standaarden kunnen overheden zich voorbereiden om lokaal aan te sluiten bij deze landelijke, digitale voorziening. Dit schrijft minister Ollongren van BZK in haar jaarlijkse voortgangsbrief over de Omgevingswet aan de Tweede Kamer. 

Grote mijlpalen in de ontwikkeling van het wettelijk stelsel waren in 2018 de publicatie van de vier AMvB’s in het Staatsblad en indiening van de Invoeringswet en de Aanvullingswetten voor bodem, geluid en natuur bij de Tweede Kamer. Hiermee staat als het ware ‘het huis’. Voor steeds meer initiatiefnemers, burgers en ondernemers levert de Omgevingswet en haar voorloper zichtbare resultaten. Zo vindt inmiddels in meerdere gemeenten versnelling van de woningbouw plaats dankzij de Crisis- en herstelwet. Het gaat om bijvoorbeeld ontwikkelingen in Soest, Zaanstad, Den Haag en Nuland. Er wordt ook veelvuldig participatie-nieuwe-stijl ingezet. Bij de voorbereiding van een windmolenpark in IJmuiden bijvoorbeeld en de inrichting van het landelijk gebied in Wierden. `Ik ben ook tevreden dat de Omgevingswet en de NOVI gebruikt worden als instrumenten om bij te dragen aan het maken van ruimtelijke keuzes die voortvloeien uit het Klimaatakkoord.`

Goede wisselwerking tussen wetgeving, digitalisering en invoering

‘Wetgeving, digitalisering en implementatie zijn niet los van elkaar te zien’, aldus Ollongren. Kennis uit de praktijk en ervaringen die zijn opgedaan bij de implementatie leveren een belangrijke bijdrage aan digitalisering. Een mooi voorbeeld vormen de experimenten met het digitaal ontsluiten van het omgevingsplan via het Omgevingsloket van de landelijke voorziening. Hoe dat kan, toetsen we op dit moment in de praktijk. Inzichten uit deze experimenten leveren weer input op voor bijvoorbeeld de digitale standaarden die gemeenten nodig hebben om met hun leveranciers het gesprek aan te gaan over aanpassingen in lokale software. Eerder is met de provincie Gelderland, de gemeente Heerde, en de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vallei en Veluwe beproefd om regels via de gezamenlijke viewer van dit loket toegankelijk te maken.

Deze wisselwerking is ook aanwezig tussen diverse overheden. Dit najaar hebben naast de gemeenten (VNG) ook de provincies (IPO), de waterschappen (Unie) en het Rijk eigen mijlpalen in kaart gebracht voor de komende jaren. Vervolgens zijn deze mijlpalen op elkaar én op de planning van de wetgeving en de realisatie van het landelijke, digitale loket afgestemd. Ollongren: ‘Ik heb vertrouwen in de inspanningen die op dit moment overal in het land geleverd worden om van de Omgevingswet een succes te maken.’ en ‘Nu al blijkt dat het nuttig is dat de implementatie tijdig is begonnen, omdat de wisselwerking tussen wetgeving, implementatie en digitale ondersteuning stap voor stap de vooruitgang bepaalt en interbestuurlijke samenwerking tijd vraagt.’