Animatie over bruidsschat Invoeringsbesluit

De bruidsschat is een in het oog springend onderwerp van het Invoeringsbesluit, waarover veel vragen worden gesteld. Over deze bruidsschat is nu een animatie beschikbaar die verduidelijkt wat de bruidsschat inhoudt.

Bruidsschat Omgevingswet 

Alle regels over de fysieke leefomgeving vallen straks onder de omgevingswet.
Als deze wet in 2021 in werking treedt, draagt het rijk een aantal regels over aan gemeenten en waterschappen. Zij kunnen die regels beter lokaal afwegen.
Dit pakket voormalige rijksregels noemen we de bruidsschat.
De bruidsschat wordt toegevoegd aan het omgevingsplan en de waterschapsverordening. De provincies hebben geen bruidsschat nodig.
De bruidsschat voorkomt dat er regels vervallen waarvoor nog geen nieuwe zijn opgesteld.
De bruidsschat voor gemeenten bevat onder meer milieuregels voor activiteiten als horeca, dierenpensions, dagrecreatie en supermarkten
en regels over gevolgen van activiteiten, zoals de aansluiting van gebouwen op nutsvoorzieningen en de hoeveelheid geluid of geur voor de omgeving.
De bruidsschat voor waterschappen bevat vooral regels over lozingen op het oppervlaktewater.
Bijvoorbeeld lozingen van huishoudelijk afvalwater, maar ook lozingen vanuit het gemeentelijk riool.
Gemeenten en waterschappen kunnen zelf de bruidsschat aanpassen, zolang de regels maar voldoen aan de instructieregels van rijk en provincie.
Denk aan de lozing van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied. Als de riolering daar wordt vervangen
kan de uitgebreide bruidsschatregel worden ingekort en toegesneden op de lokale situatie:
?in dit gebied wordt huishoudelijk afvalwater alleen geloosd op het vuilwaterriool?. Afstemming met het waterschap is dan wel belangrijk.
Soms kunnen regels uit de bruidsschat geschrapt worden omdat de specifieke zorgplicht in de bruidsschat al voldoende is.
Denk aan het schrappen van de geurregels waar geen probleem is.
En soms kan een regel veel beter worden afgestemd op de specifieke activiteit en lokale situatie.
Bijvoorbeeld: ?in dit winkelgebied is het laden en lossen inpandig? als dit voldoende is om geluidhinder te voorkomen.
Zo biedt de bruidsschat duidelijkheid voor burgers en bedrijven en ruimte voor gemeenten en waterschappen om de regels om te zetten naar de lokale behoefte en in een volgorde die bij hen past.

De bruidsschat is een set regels die het Rijk overdraagt aan gemeenten en waterschappen. Zij kunnen de regels uit de bruidsschat aanpassen, vereenvoudigen of laten vervallen als deze niet van toepassing zijn op de lokale situatie. Naast de bruidsschat regelt het Invoeringsbesluit nog een aantal onderwerpen zoals het overgangsrecht, onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO) en nadeelcompensatie. Over deze onderwerpen vindt u diverse infographics en informatiebladen.

Internetconsultatie Invoeringsbesluit

Op 29 oktober is de internetconsultatie voor het Invoeringsbesluit van de Omgevingswet gestart. Iedereen kan tot 21 december 2018 reageren op de inhoud van dit besluit. De consultatie is onderdeel van een participatietraject waarin het ministerie van BZK vanaf het eerste begin samen met toekomstige gebruikers de regels van het nieuwe stelsel voor de fysieke leefomgeving ontwikkelt. Het Invoeringsbesluit bouwt voort op de Invoeringswet, de Omgevingswet en de vier AMvB’s van de Omgevingswet. Het besluit zorgt daarmee voor een soepele overgang van de huidige regelgeving naar het nieuwe stelsel. Het maakt voor burgers, bedrijven, rechters en bestuursorganen duidelijk wat de status is van onder het ‘oude recht’ genomen besluiten. Duidelijkheid, rechtszekerheid, zorgvuldigheid en zo min mogelijk rompslomp staan daarbij voorop. Wilt u reageren op de inhoud van het Invoeringsbesluit? Dat kan tot 21 december via de website internetconsultatie