Infographics en videocollege over de Omgevingsregeling

Kenners van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht weten: de Omgevingsregeling bevat regels voor de uitvoeringspraktijk. Maar over welke onderwerpen gaan die regels precies? Wat is de relatie met de AMvB’s van het stelsel? En verder de diepte in: waar vind je als initiatiefnemer straks bijvoorbeeld de aanvraagvereisten voor een vergunning? Of: hoe maken we meet- en rekenvoorschriften voor het monitoren van de leefomgeving zo gebruiksvriendelijk mogelijk?

Drie nieuwe infographics en een videocollege geven antwoord op deze en meer vragen over de Omgevingsregeling. De video werd opgenomen tijdens de Botsproevendag voor de Omgevingsregeling en het Invoeringsbesluit op 24 april 2018. Het college bevat ook een overzicht van de komende mijlpalen en de planning van de regeling.

FRANCINE L'ORTYE: Mijn naam is Francine L'Ortye.
Ik ben projectleider voor de Omgevingsregeling en ik breng jullie de komende minuten op vlieghoogte over: wat zit er in die regeling? Wat hebben wij voor een planning?
Maar voor ik dat doe, neem ik u eerst mee naar januari van het afgelopen jaar.
Toen hadden wij een flinke storm in Nederland en ook bij mij thuis waaide er een daklijst van het dak.
Gelukkig was het niet zo erg als op deze foto.
Maar toch moest mijn vriend het dak op nog 's nachts om een noodreparatie uit te voeren.
De dakdekkers hadden allemaal geen tijd natuurlijk.
Dus het gaf mij maar weer eens...
Thuis zaten we van: het is toch wel heel belangrijk dat je een stevig dak op je huis hebt anders heb je toch behoorlijke pech met lekkages in je huis.
En voorkomen is altijd beter dan genezen met zo'n dak.
Dus ik zou graag een stevig dak willen bouwen voor in dat omgevingsrecht, en dat is de Omgevingsregeling.
En dat zou ik graag willen doen samen met u en samen met mijn collega's natuurlijk want in die regeling zitten regels voor de uitvoeringspraktijk.
Dus het is heel belangrijk dat we die kennis uit die praktijk dat we die benutten om die regels te maken.
Want we willen regels maken waar de praktijk mee uit de voeten kan.
Wij nemen 75 bestaande ministeriële regelingen mee.
En wij werken uiteraard de grondslagen die in de Omgevingswet zijn vastgelegd, uit.

(Ze staat bij een projectiescherm.)

Wat zit er dan allemaal in die Omgevingsregeling?
Ten eerste ziet u hier aan de linkerkant het thema gegevensverstrekking.
Wij zorgen ervoor dat aanvraagvereisten voor vergunningen dus wat een initiatiefnemer moet aanleveren dat we die allemaal netjes op een rijtje zetten.
Let wel, dat zijn de vergunningen die wij op rijksniveau dus de activiteiten die we daarvoor vergunningplichtig hebben gemaakt.
Er zijn ook nog vergunningplichten die decentrale overheden in het leven kunnen roepen.
Daar gaan wij bij het Rijk niet over, dus die vindt u niet in de regeling.
Denk aan aanvraagvereisten voor lozingsactiviteiten of milieubelastende activiteiten.
Een tweede thema is de regels voor het uitvoeren van activiteiten.
En dat gaat met name om technische vereisten.
Bijvoorbeeld in de bouw, dan moet u zich houden aan bepaalde normen, belangrijk en bijvoorbeeld de berekening van de emissie van stallen.
Een derde thema zijn de grenzen van de gebieden en de locaties.
In Nederland hebben we bepaalde gebieden waar specifieke regels gelden.
Denk aan beperkingengebieden rondom infrastructuur wegen, spoorwegen en water, maar ook militaire terreinen.
Dus wij zorgen ervoor dat die regeling bevat waar die grenzen liggen.
En de regels die dan gelden, die zitten op besluitniveau geformuleerd zodat u straks ook in het digitale stelsel kan zien waar die grenzen zitten.
En tot slot regelen we monitoring en onderzoeksverplichtingen.
Dat zijn vooral meet- en rekenregels die gekoppeld zijn aan instructieregels die voor bestuursorganen gelden.
Dus denk aan hoe je bepaalde omgevingswaarden moet monitoren op het gebied van lucht of water.
Onderin ziet u nog de winstpunten staan.
Uiteraard werken wij met de regeling ook aan de stelseldoelen.
En voor de regelingen zien die met name op dat we de gebruiksvriendelijkheid vergroten.
We zorgen dat we harmoniseren, dus dat alles inzichtelijk bij elkaar staat in plaats van dat je in 75 regelingen moet zoeken.
En we zorgen ervoor dat we tot een vermindering van onderzoek en administratieve lasten komen zodat de besluitvorming ook sneller kan.
Die regeling hangt samen met de rest van het stelsel, de wet en de besluiten.
En in deze sheet hebben we nog eens op een rijtje gezet hoe de vier thema's die ik net heb toegelicht aan de linkerkant samenhangen met de besluiten.
Voor de kenners, en ik schat jullie wel in hier als kenners het Ob, Bal, Bbl en Bkl, in de afkortingen.
En hier ziet u bijvoorbeeld dat een thema als gegevensverstrekking dus de aanvraagvereisten voor vergunningen die hebben te maken met meerdere besluiten.
Want de procedures staan in het Omgevingsbesluit de activiteiten die vergunningplichtig zijn die kunt u vinden in het Besluit activiteiten leefomgeving en het Bbl ook natuurlijk, voor het bouwen en de regels die bestuursorganen daarbij ook in acht moeten nemen beoordelingsregels, die staan ook in het Besluit kwaliteit leefomgeving.
Dus op die manier zorgen we ervoor dat we die beoordelingen meenemen in de aanvraagvereisten die in de regeling terechtkomen.
Maar ook bijvoorbeeld bij de grenzen van gebieden en locaties, wat ik net al zei die grenzen zitten in de regeling, maar welke regels daar gelden dat treft u in de besluiten aan.
Dus op die manier zorgen we dat het stelsel weer klopt en met elkaar samenhangt om alle verschillende niveaus in die wetgeving.
Mijlpalen en planning. Hoe ziet dat er verder uit voor deze regeling?
Wij zitten nu in de schrijffase en we werken toe naar publicatie in het najaar van 2019.
Alle punten die vandaag door jullie worden ingebracht die nemen wij mee richting een consultatieversie en zoals u kunt zien, hebben we die voor het voorjaar van 2019 gepland.
Dus dan mag heel Nederland in de internetconsultatie iets vinden van de regeling. Dan gaan wij dat allemaal verwerken en dan hebben wij nog een standstill-periode in de zomer van 2019 waarin ook Europa en de andere Europese landen nog wat mogen vinden.
En dan hopen wij op publicatie in het najaar.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Dit is een productie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Copyright 2018.)