Aanvullingswet grondeigendom aangeboden aan de Raad van State

Deze week is het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet voor advies aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Daarmee is opnieuw een stap gezet in de stelselherziening van het omgevingsrecht. De Aanvullingswet is een van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet.

De Aanvullingswet zal de Omgevingswet aanvullen met regelingen voor het voorkeursrecht, onteigening, de inrichting van het landelijk gebied en kavelruil . Eveneens bevat de wet een verdere vereenvoudiging van het kostenverhaal, dat al in de Omgevingswet is opgenomen. Kostenverhaal gaat over het verhalen van kosten voor investeringen in publieke voorzieningen, zoals riolering en straatverlichting.

Samenbrengen en uniformeren

De instrumenten voor het grondbeleid zitten nu in verschillende wetten. De samenhang daartussen is soms niet goed. Met de Aanvullingswet worden de regels in de Omgevingswet geïntegreerd en waar mogelijk geüniformeerd, zodat deze beter op elkaar zijn afgestemd en het gebruik daarvan inzichtelijker wordt. Dit nodigt uit tot een meer samenhangende inzet van de verschillende instrumenten. Daarmee is de overheid beter in staat om in te spelen op de huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving.

Vervolg

Na ontvangst van het advies en het opstellen van het nader rapport zal het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer worden ingediend. De planning is erop gericht dat de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treedt, waarbij de Aanvullingswet opgaat in de Omgevingswet.

Inmiddels is gestart met het opstellen van het Aanvullingsbesluit grondeigendom.