Crisis- en herstelwet wordt aangepast voor versnellen woningbouw

Om een bijdrage te leveren aan de woningbouwopgave wil minister Ollongren de Crisis- en herstelwet aanpassen. Het doel van de herziening is dat nieuwe gemeenten sneller gebruik kunnen maken van instrumenten uit de Omgevingswet die woningbouw kunnen versnellen. De minister schrijft dit op 8 maart 2018 in een brief aan de Tweede Kamer.

De Crisis- en herstelwet (Chw) is al sinds 2010 een succesvol instrument voor het versnellen van onder meer de ontwikkeling van wegen, bedrijventerreinen, woningen en windmolenparken en het vergroten van duurzaamheid van bouwprojecten. Realisatie van woningbouwprojecten wordt bijvoorbeeld door de Chw versneld omdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor projecten van meer dan 11 woningen binnen een half jaar uitspraak doet in een zaak. Dat is twee keer zo snel als normaal.

De minister wil een aantal aanpassingen doorvoeren om de woningbouw (verder) te versnellen.

Het gaat in de eerste plaats om vereenvoudiging en verkorting van de aanwijzigingsprocedure voor experimenten van de Chw. Nieuwe projecten kunnen straks sneller aan bestaande experimenten worden toegevoegd. Nu gebeurt aanwijzing in alle gevallen nog via een algemene maatregel van bestuur; straks deels via de snellere ministeriële regeling. Volledig nieuwe experimenten worden wel aangewezen via een AMvB.
Met deze aanpassing kunnen gemeenten sneller gebruikmaken van bijvoorbeeld het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Deze bestemmingsplannen zijn globaler van karakter dan de huidige bestemmingsplannen. Hierdoor kunnen gemeenten sneller en flexibeler inspringen op initiatieven om woningbouw te realiseren. Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte lijkt op het omgevingsplan van de Omgevingswet.

Ten tweede wil de minister de reikwijdte van de Chw verbreden. Op dit moment kan binnen de Chw voor de duurzame innovatieve experimenten worden afgeweken van twaalf wetten. Verbreding van de afwijkmogelijkheden draagt bij aan de woningbouwopgave en helpt om beter voor te sorteren op de komst van de Omgevingswet.

Het ministerie van BZK zal de komende periode samen met overheden en de praktijk invulling geven aan de wijziging van de Chw.

Transitie stelsel omgevingsrecht

In de Kamerbrief gaat minister Ollongren ook in op de opbouw en de planning van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht en op de voortgang van de ontwikkeling en implementatie. De minister benadrukt de afstemming met de uitvoeringspraktijk, andere departementen en overheden en de parlementaire betrokkenheid. Dit betekent dat producten zorgvuldig getoetst worden aan de doelstellingen van de stelselherziening, op uitvoerbaarheid, werkbaarheid, consistentie et cetera. Deze aanpak geeft vertrouwen dat er op 1 januari 2021 een robuust en vernieuwend stelsel staat met een breed draagvlak, aldus de minister.