Internetconsultatie: wijziging Awb voor stroomlijning omgevingsrecht

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet op onderdelen aangepast worden om aan te sluiten op het nieuwe omgevingsrecht. De internetconsultatie voor het voorstel voor wijziging van de Awb is nu van start. U kunt uw reactie indienen tot en met 18 mei 2018.

Nieuwe coördinatieregeling

Het wetsvoorstel vervangt de huidige regeling voor de coördinatie van samenhangende besluiten in afdeling 3.5 van de Awb door een nieuwe regeling. Hierbij gaat het om samenhangende besluiten van bestuursorganen op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen door burgers en bedrijven.

Eenvoudig Beter

De regeling stroomlijnt de procedures van voorbereiding en rechtsbescherming bij samenhangende besluiten. Dit leidt tot een vermindering van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Voor bestuursorganen betekent de nieuwe regeling betere besluitvorming en vermindering van de bestuurslasten.

Tot op heden bevatten bijvoorbeeld de Wet ruimtelijke ordening en de Tracéwet elk hun eigen coördinatieregeling, naast de huidige regeling in de Awb. De nieuwe coördinatieregeling wijzigt niet alleen de regeling in de Awb, maar is ook zo opgesteld dat geen aparte coördinatieregelingen voor het omgevingsrecht meer nodig zijn. Ook dat is eenvoudig beter.

Overige wijzigingen

Het wetsvoorstel bevat daarnaast nog enkele andere wijzigingen in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Tot slot past het wetsvoorstel enkele wetten aan met het oog op de invoering van de algemene regeling over nadeelcompensatie in titel 4.5 van de Awb.