2017: samen lopen over een brug die nog gebouwd wordt

Kerstgroet en terugblik op 2017 door Rosemarie Bastianen, directeur Eenvoudig Beter

De Kerst staat voor de deur, 2017 zit er bijna op. Wat heeft het jaar gebracht voor de stelselherziening van het omgevingsrecht? Ik ben benieuwd hoe het u is vergaan. Misschien ging u als bestuurder of ambtenaar van start met de voorbereidingen op de komst van de wet? Leverde u inbreng bij de ontwikkeling van de regels? Nam u als burger of bedrijf deel aan een experiment met nieuwe werkwijzen of instrumenten? Was u als rijkscollega betrokken bij de totstandkoming van een aanvullingswet of de Nationale Omgevingsvisie?

Wat u ook deed, uw betrokkenheid is cruciaal. Alleen samen maken we een stelsel dat in de praktijk eenvoudiger en beter is. Een stelsel dat ruimte biedt voor ontwikkelingen en waarborgen voor de kwaliteit van onze leefomgeving. De samenleving vraagt daar om. In het land bereiden partijen zich al volop voor op de komst van die nieuwe wet, terwijl datzelfde stelsel nog in ontwikkeling is. Als makers en toekomstig gebruikers van de wet lopen we samen over een brug die nog gebouwd wordt.

Voor de programmadirectie Eenvoudig Beter was 2017 het jaar waarin de behandeling van de AMvB’s in de Eerste Kamer werd afgerond met minister Schultz van Haegen. De AMvB’s werden aan de Raad van State aangeboden voor advies, tegelijk met de Invoeringswet. Na deze mooie mijlpalen konden we volop aan de slag met de meer uitvoeringsgerichte onderdelen zoals de Omgevingsregeling en het Invoeringsbesluit. 2017 was ook het jaar dat minister Schultz besloot dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat en de datum van inwerkingtreding verschoof naar 1 januari 2021. Dat geeft alle betrokkenen meer tijd om zich goed voor te bereiden op deze grote transitie in het fysieke domein. Van het Bureau ICT-toetsing ontvingen we waardevolle adviezen om de complexiteit van het digitaal stelsel van de Omgevingswet te verminderen en gebruikers beter te betrekken bij de ontwikkeling. Een interbestuurlijke taskforce heeft dat verder uitgewerkt.

Ondertussen maakten we met de Crisis- en herstelwet weer vele nieuwe experimenten mogelijk met het bestemmingsplan verbrede reikwijdte, de voorloper van het omgevingsplan. In totaal nemen nu al meer dan honderd gemeenten deel, om nog maar niet te spreken over de ruim 200 pilots bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Voor mij persoonlijk was dit het eerste jaar als programmadirecteur van Eenvoudig Beter. Ik heb ervaren hoe creatief en betrokken alle medewerkers zijn en hoeveel energie het geeft om mooie mijlpalen met elkaar en met u te behalen. Dat is de kracht van ons programma en moeten we samen vasthouden in de toekomst.

Het regeerakkoord van Rutte III onderstreepte het belang van de Omgevingswet stevig. En ook onze nieuwe minister Kajsa Ollongren deed dat, door een van haar eerste werkbezoeken te wijden aan de Omgevingswet. De verhuizing van Eenvoudig Beter naar haar ministerie van BZK versterkt de relatie met bouwen en wonen en ondersteunt de grote bestuurlijke vernieuwing die deze wet vraagt. Tegelijk is de Omgevingswet hard nodig voor andere maatschappelijke opgaven, zoals klimaat(adaptatie) en de energietransitie. Samen met u gaan we ons daar komend jaar voor inzetten.

Ik wens u fijne feestdagen en een mooie start van het nieuwe jaar.

Rosemarie Bastianen
Directeur Eenvoudig Beter

PS: Voor onder de kerstboom hebben we een leuke omgevingspuzzel  samengesteld. Test uw kennis van de Omgevingswet en vind de boodschap. Veel plezier!