Expertsessies: Omgevingsregeling in de maak

De afgelopen periode is de ontwikkeling van de ministeriële regeling bij de Omgevingswet van start gegaan. In deze Omgevingsregeling worden regels voor het praktisch uitvoeren van de wet uit ongeveer 75 bestaande ministeriële regelingen samengevoegd. Hiermee wordt voortgebouwd op het fundament dat door de wet en de ontwerp-AMvB's wordt gelegd. De komende maanden zal duidelijk moeten worden of het haalbaar is om één regeling te maken die toegankelijk en inzichtelijk is voor al haar gebruikers.

Voor de Omgevingsregeling is voor een aantal onderwerpen specifieke kennis nodig uit de uitvoeringspraktijk. Voor een aantal thema’s is in overleg met Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UvW), VNO-NCW en natuur- en milieuorganisaties ervoor gekozen om al in een heel vroeg stadium expertsessies te organiseren. Een dergelijke expertsessie is een belangrijk onderdeel van het ontwikkelen van de Omgevingsregeling. De afgelopen weken vonden de eerste expertsessies plaats. Deze gingen over grenzen en gebieden, indieningsvereisten en onderzoeksverplichtingen.

Grenzen en gebieden

Aan de expertsessie Grenzen en gebieden namen vertegenwoordigers van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen (UvW) deel. In de Omgevingswet worden vrijwaringzones en grenzen van beperkingengebieden rond bijvoorbeeld wegen en primaire waterkeringen vastgelegd. Om de duidelijkheid en inzichtelijkheid te vergroten worden deze gebieden en locaties geometrisch begrensd.

Indieningsvereisten

Aan de expertsessie over indieningsvereisten voor een omgevingsvergunning bij milieubelastende activiteiten en lozingen namen deskundigen deel van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen, Rijk, ATR (voorheen Actal) en bedrijfsleven. Vanuit het perspectief van vergunningverlener én –aanvrager werd men bevraagd in hoeverre en welke indieningsvereisten een absolute must zijn, welke indieningsvereisten op een andere manier kunnen worden verkregen en welke indieningsvereisten heel erg locatieafhankelijk zijn. Ook was er een categorie ‘prullenbak’. Belangrijk voor de opstellers van de regeling waren de argumenten die de uitvoeringspraktijk hanteerde om vereisten op een bepaalde manier te categoriseren. De uitdaging is te bepalen wat op welke wijze centraal geregeld moet worden, waarbij uiteraard de ontwerpprincipes leidend moeten zijn.

Onderzoeksverplichtingen

Aan de expertsessie Onderzoeksverplichtingen namen eveneens veel deelnemers van de uitvoerende overheden en bedrijfsleven deel. Tijdens deze expertsessies lag de focus op regels voor bestuursorganen en dat deden we aan de hand van cases over een omgevingsplan en een projectbesluit. Op het niveau van de wet en de AMvB’s zijn de onderzoekslasten al verminderd. In de expertsessie is nagegaan welke ’triggers’ er zijn voor overheden om meer en gedetailleerd onderzoek te vragen. In de sessie werd aangegeven dat gebruik moet worden gemaakt van de kennis die er al is op decentraal niveau. Geadviseerd werd om in de regeling mogelijk te maken dat eerst een globale inventarisatie wordt uitgevoerd, voordat een diepgaand, gedetailleerd onderzoek wordt gevraagd. Hierdoor hoeven alleen relevante onderzoeken te worden uitgevoerd.

Uitwerken

Op basis van alle input gaat het projectteam de verschillende thema’s van de Omgevingsregeling verder uitwerken.