Stand van zaken wet- en regelgeving Omgevingswet

Op 16 september sloot de internetconsultatie voor de AMvB's van de Omgevingswet. Ongeveer 250 organisaties hebben gereageerd op deze vier ontwerpbesluiten. De  brancheorganisaties, gemeenten, omgevingsdiensten en anderen hebben daarbij een indrukwekkende hoeveelheid werk verzet.  De consultatiereacties op de AMvB's zijn op hoofdlijnen geanalyseerd. Vrijdag 18 november is de brief waarin staat hoe het Kabinet met deze reacties wil omgaan naar de Tweede Kamer verstuurd. 

Behandeling Tweede Kamer

Een deel van de reacties heeft betrekking op het systeem en een ander deel heel specifiek op de materiële regels van de vier AMvB's. Op 19 december is het notaoverleg over de AMvB's in de Tweede Kamer. Maar wat is hieraan voorafgegaan en wat komt nog?

Technische briefing

Parallel aan de internetconsultatie loopt momenteel de voorhangprocedure bij beide Kamers.  Op verzoek van de Tweede Kamer is eind september een technische briefing verzorgd, die tot doel had om de Kamerleden te informeren en voor te bereiden op de schriftelijke en mondelinge behandeling van de AMvB's.  Tijdens de technische briefing hebben ambtenaren van IenM een toelichting gegeven op de diverse technische aspecten van de AMvB's. Zie de sheets van de technische briefing die zijn gehanteerd.

Hoorzitting

Op 10 oktober heeft de Tweede Kamer een hoorzitting over de AMvB's georganiseerd. Daartoe hadden de Tweede Kamerleden vertegenwoordigers uitgenodigd uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, de wetenschap en bestuurlijke koepels. Zij gaven daarbij aan wat ze van de AMvB's vonden. Hiervoor hadden ze eerder een 'position paper' ingestuurd.

Onderwerpen die tijdens de hoorzitting aan bod kwamen, waren onder andere participatie en gezondheid. Ook de mate van rijkssturing door het stellen van instructieregels, oftewel de vraag in welke mate het Rijk juist wel of geen nadere regels moet stellen, kwam aan de orde. En de vraag hoe je een samenhangend omgevingsplan creëert en voorkomt dat de focus te veel op een bepaald belang komt te liggen. De genodigden werden hierop kritisch bevraagd. Ook was er veel aandacht voor implementatie en de ontwikkeling van het Digitale Stelsel Omgevingswet.

Schriftelijke vragen

In oktober hebben de Tweede Kamerleden feitelijke schriftelijke vragen gesteld. De beantwoording hiervan is afgelopen weken afgerond. De antwoorden op deze vragen staan hieronder:

Beantwoording schriftelijke vragen over het ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving, het ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving en het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving

Beantwoording schriftelijke vragen over Invoeringswet Omgevingswet en ontwerp-Omgevingsbesluit

Brief aan de Kamers over de consultatiereactie

De consultatiereacties op de AMvB's zijn op hoofdlijnen geanalyseerd. In de Kamerbrief staat hoe het Kabinet met deze reacties zou willen omgaan.  Deze brief wordt betrokken bij het notaoverleg in de Tweede Kamer, dat op 19 december zal plaatsvinden.

Invoeringswet

De Invoeringswet en bijbehorend besluit en regeling vormen het sluitstuk van de regelgeving.

In de brief van 19 mei 2016 aan de Tweede Kamer worden de contouren van de wet geschetst.

Naar aanleiding van deze brief heeft de Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld. De antwoorden daarop vindt u hier.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer de brief over de Invoeringswet geagendeerd voor het notaoverleg van 19 december 2016.

Aanvullingswetten

Bodem en geluid

Dit voorjaar heeft de internetconsultatie plaatsgevonden van de Aanvullingswetten bodem en geluid. Deze worden binnenkort voor advies naar de Raad van State gestuurd. Nadat het advies van de Raad van State is verwerkt, zullen de wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd worden. Dit is naar verwachting in de eerste helft  van 2017.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de opzet van de Aanvullingsbesluiten bodem en geluid. De koepels en het bedrijfsleven zullen hierbij natuurlijk worden betrokken. De inbreng van deze partijen is van groot belang bij de verdere uitwerking van de aanvullingsbesluiten. Naar verwachting start  de internetconsultatie over de aanvullingsbesluiten medio 2017 .

Natuur en grondeigendom

De consultatie van de Aanvullingswet natuur start  in de tweede helft van november. Via deze aanvullingswet en de onderliggende regelgeving worden de Wet natuurbescherming en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving opgenomen in het stelsel van de Omgevingswet.

De consultatie van de Aanvullingswet grondeigendom is afgelopen zomer gestart. Op dit moment worden de reacties bekeken en op basis van de uitkomsten uit de toetsing en consultatie wordt de ontwerp van de aanvullingswet grondeigendom aangepast. Daarna zal het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.