Minister Schultz van Haegen neemt advies over stedelijke herverkaveling in ontvangst

Voorzitter van de Commissie Stedelijke Herverkaveling Duco Stadig overhandigde vandaag het rapport 'Grenzen Verschuiven' aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Het rapport is uitgevoerd in opdracht van het ministerie en geeft een uitwerking van de mogelijkheid van een wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling. Stedelijke herverkaveling is een instrument dat bedoeld is om het voor eigenaren makkelijker te maken om grond te ruilen.

Wanneer eigendomsverhoudingen een gewenste ontwikkeling belemmeren, kan stedelijke herverkaveling mogelijk een oplossing bieden. Bijvoorbeeld bij de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen, kantoorparken of winkelgebieden, maar ook bij de herstructurering van stedelijk gebied. Tot voor kort gebruikten gemeenten het instrument van de onteigening om patstellingen op te lossen. Maar als betrokken eigenaren het vrijwillig met elkaar kunnen oplossen, heeft dat de voorkeur.

Advies

De commissie Stedelijke Herverkaveling adviseert dat kan worden overgegaan tot gedwongen grondruil, wanneer herverkaveling op basis van vrijwilligheid niet lukt. Opgelegde herverkaveling is aan de orde als een voldoende grote meerderheid van de eigenaren er om vraagt, maar ook als de gemeente zelf het initiatief neemt en de meerderheid van de eigenaren meekrijgt. Minister Schultz van Haegen gaat het rapport van de commissie bestuderen en zal het gebruiken om uiteindelijk te komen tot een welafgewogen oordeel over een wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling.

Achtergrond

Tijdens het overleg van de minister van Infrastructuur en Milieu met de voorzitters van de 5 adviescommissies voor de Omgevingswet in juni 2013 is geconstateerd dat het wenselijk is dat in de Omgevingswet het onderwerp stedelijke herverkaveling zal worden geregeld. Toen is afgesproken dat de Adviescommissie Wonen en Cultuur in nauwe samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een subcommissie Stedelijke Herverkaveling in het leven zou roepen die tot taak kreeg om een uitgewerkt voorstel te doen.